Ogłoszenia

SAA/4/2011.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych-izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby SAA


Szczecin: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy Al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 386824 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna , al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytuacja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy Al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy Al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki Z-1 do Z-40 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8.000 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu, adaptacji, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy pomieszczeń w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych, każda o wartości co najmniej 100.000 zł brutto oraz 1 robotę budowlaną prowadzoną przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków o wartości co najmniej 100.000 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za budynki mieszkalne i niemieszkalne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się budynki mieszkalne i niemieszkalne w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe w kwocie 100.000 zł lub zdolność kredytową na 100.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określenie warunków zmiany określa pkt 26 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.saa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe dotyczące terminu wykonania zamówienia: Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 oraz § 6 wzoru stanowiącego Załącznik G do SIWZ, termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się, jako okres od podpisania umowy do dnia 31 maja 2012 r., z tym, że wykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych następnego dnia po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego i odpowiednim zabezpieczeniu terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz przedłożeniu polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia (bez jakichkolwiek podlimitów (sublimitów) w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia). Terminy wykonania robót w poszczególnych etapach wynoszą: 1) Etap I - wykonanie robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r., 2) Etap II - wykonanie robót wykonanie robót ujętych w poz. 3, 4, 5, 8 - 24 przedmiaru robót - od dnia podpisania protokołu odbioru robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót bez wad i usterek do dnia 31 maja 2012 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data wygaśnięcia: 2011/12/07


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2011/11/18, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2011/11/24 15:05:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2011/11/24 15:05:53 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/11/18 17:17:09 nowa pozycja