Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności - aktualizacja
Szczecińska Agencja Artystyczna zw. dalej także "podmiotem publicznym”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.saa.pl
Data publikacji strony internetowej: 19.01.2007 
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 15.03.2022

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Dostępność wg standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), Version 2.0, Level AA

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 2. Część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy i programy wydarzeń. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
 3. Zdjęcia i grafiki pozbawione są opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.
 4. Wyszukiwarce kontekstowej brak znaczników "label" i wsparcia stronnicowania. Błąd zostanie poprawiony przy kolejnej istotnej aktualizacji.

Treści wyłączone:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2020-07-23, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest  Tomasz Jaworski t.jaworski@saa.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+91) 43 19 585. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 5. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 7. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 8. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: .

Dostępność architektoniczna
Budynek Szczecińskiej Agencji Artystycznej nie jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Opis dostępności budynku:

 1. przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

BRAK
 

 1. przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

BRAK

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dane teleadresowe:
Szczecińska Agencja Artystyczna
al. Wojska Polskiego 64
Szczecin 70-479
tel. 91 43 19 571
e-mail: sekretariat@saa.pl

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2022-03-28, na podstawie Audyt dostępności serwisu https://bip.saa.pl/według standardu WCAG 2.1

Audyt został przeprowadzony w dniach od 10 do 30 listopada 2021 r

Naprawiono następujące błędy serwisu:

 • Odnośniki zawarte w tekście zostały wyróżnione podkreśleniem
 • Poprawiono kontrast elementów zmieniających wielkość czcionki ponad minimalny poziom 4,5:1
 • Odnośniki do rejestru zmian zostały rozbudowane o jednoznaczny opis w atrybucie "title"
 • Stan rozwinięte/zwinięte jest obecnie poprawnie obsługiwany
 • Wyszukiwarka została ukryta do czasu naprawy błędu w systemie ICOR

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2021/03/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Groblewski, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2022/03/29 11:31:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2022/03/29 11:31:24 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2021/03/31 12:30:35 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2021/03/29 09:37:12 nowa pozycja