Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Szczecińska Agencja Artystyczna zw. dalej także "podmiotem publicznym”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.saa.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.01.2007. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 20.03.2024.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dostępność wg standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), Version 2.0, Level AA.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

  1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
  2. Część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy i programy wydarzeń. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
  3. Zdjęcia i grafiki pozbawione są opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.
  4. Wyszukiwarce kontekstowej brak znaczników "label" i wsparcia stronnicowania. Błąd zostanie poprawiony przy kolejnej istotnej aktualizacji.

Treści wyłączone

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2024-03-20, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Tomasz Jaworski t.jaworski@saa.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+91) 43 19 585. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

  1. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
  2. Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,

3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem, 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznejjest częścią zespołu budynków hali widowiskowo-sportowej – Netto Arena – przy ul. Szafera 3/5/7, należącej do Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Obiekt jest w zarządzaniu Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Siedziba SAA mieści się w budynku „B” na II poziomie. Drzwi wejściowe zlokalizowane są po prawej stronie od kas biletowych. W odległości 10 m od wejścia wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla pojazdu osób z niepełnosprawnością ruchową, a w niedalekiej odległości na terenie obiektu znajduje się duży parking z wyznaczonymi osobno miejscami dla w/w pojazdów. Otwieranie drzwi wejściowych za pomocą klamki. Wejście do wewnątrz oraz dostęp do windy wolne są od poziomych barier architektonicznych. Winda dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, wyposażona na panelu w znaki alfabetu Brailla’a oraz w podstawową sygnalizację dźwiękową. Nie jest wyposażona w rozszerzoną sygnalizację dźwiękową. Na II poziomie przed wejściem na korytarz prowadzący do biur Szczecińskiej Agencji Artystycznej umieszczony jest przycisk pozwalający wywołać obsługę.

W budynku, poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

 

Teatr Letni im Heleny Majdaniec

Przebudowywany i rozbudowywany istniejący kompleks Teatru Letniego zlokalizowany jest w parku im. J. Kasprowicza pomiędzy ul. J. Fałata, a ul. J. Słowackiego, w sąsiedztwie Jeziora Rusałka.

Głównym obiektem Teatru Letniego jest amfiteatr składający się ze sceny, widowni oraz podscenia. Amfiteatr użytkowany jest tylko w sezonie „letnim” podczas organizowanych imprez artystycznych.Na koronie amfiteatru znajduje się, platforma widokowa, obszar który poza imprezami służy jako ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla użytkowników parku, a w trakcie imprez, jako strefa wejściowa na widownię.

Informacje o miejscach parkingowych

Obiekt nie posiada miejsc parkingowych dla widzów, w tym dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową. W najbliższej odległości od obiektu miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiedztwie bramy przy drodze dojazdowej od ulicy Słowackiego.

Opis dostępności wejścia do obiektu

Wejście główne na widownię znajduje się na poziomie platformy widokowej zlokalizowanej na koronie amfiteatru. Do sektorów prowadzą cztery klatki schodowe. Zejścia na widownię przy wejściu głównym nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Wejście udostępnione dla osób z obniżoną sprawnością ruchową mieści się przy drodze dojazdowej do obiektu od strony ul. Słowackiego. Wejście z poziomu terenu.

 

Udogodnienia

-dostęp do miejsc na widowni dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyznaczonych  przed pierwszym rzędem, przebiega bez barier architektonicznych na odcinku od wejścia do widowni

-toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażona w specjalistyczne elementy uchwytów i armatury sanitarnej umożliwiająca samodzielne korzystanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dostęp przy pomocy windy

-dwa wyjścia ewakuacyjne bez barier architektonicznych

-możliwość przebywania na terenie obiektu z psem asystującym

Utrudnienia

-w obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

-brak druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących

-nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

- brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2024/04/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Groblewski, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2024/04/02 11:27:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2024/04/02 11:27:54 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/03/30 11:51:33 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2022/03/29 11:31:24 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2021/03/31 12:30:35 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2021/03/29 09:37:12 nowa pozycja