Informacje o RODO


Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych osób fizycznych - interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, Szczecin 70-479 NIP: 852-00-14-449
Inspektor ochrony danych w Szczecińskiej Agencji Artystycznej:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, Szczecin 70-479,
Tomasz Jaworski
tel. 91 43 19 585
e-mail: t.jaworski@saa.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Szczecińska Agencja Artystyczna przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
W Szczecińskiej Agencji Artystycznej przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:
1) nagrań z monitoringu wizyjnego budynku- przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail:  t.jaworski@saa.pl

 


udostępnił: Szczecińska Ancja Artystycznage, wytworzono: 2023/06/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Groblewski, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2023/06/06 14:22:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2023/06/06 14:22:40 nowa pozycja