Ogłoszenia

SAA/1/2013 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante


PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1 / 19

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie o dobrowolnej

przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami:

dyrektywy 2004/18/WE

dyrektywy 2004/17/WE (zamówienia sektorowe)

dyrektywy 2009/81/WE (Obrona)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Szczecińska Agencja Artystyczna Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 64

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-479 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Szczecińska Agencja Artystyczna Tel.: +48 914840017

Osoba do kontaktów: Izabella Drzewiecka-Solarek

E-mail: i.solarek@saa.pl Faks: +48 914840017

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.saa.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: (proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

w przypadku ogłoszenia publikowanego

przez instytucję zamawiającą

w przypadku ogłoszenia publikowanego

przez podmiot zamawiający

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii

cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 2 / 19

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw

stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy

lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

Inny: (proszę określić)

działalność kulturalna

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów

zamawiających:

tak nie

jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 3 / 19

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Wykonanie projektu artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniach 3 - 5 sierpnia 2013 r. w Szczecinie,

podczas Finału Regat The Tall Ships Races. Oznaczenie sprawy: SAA 1/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług:

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr: 26

Zob. kategorie usług w załącznikach

C1, C2 lub C3

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

_____

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Wykonanie projektu artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniach 3 - 5 sierpnia 2013 r. w Szczecinie,

podczas Finału Regat The Tall Ships Races. Oznaczenie sprawy: SAA 1/2013. akod CPV: 92 30 00 00-4,

92312200-3, 92312203-3, 92310000-7.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 92300000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):

Bez VAT Łącznie z

VAT

Stawka

VAT (%)

Wartość: _____

Waluta:

albo:

wg stawki

Najniższa oferta: _____ i wg stawki

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 4 / 19

najwyższa oferta: _____

Waluta:

brana pod uwagę

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 5 / 19

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od

przypadku)

_____

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę w całości wypełnić załącznik D1, D2 lub D3, odpowiednio

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

Kryteria Waga

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną tak nie

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający: (jeżeli

dotyczy)

SAA 1/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)

Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o systemie kwalifikowania

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu

zakupów

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 6 / 19

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: _____ Część nr: _____ Nazwa: _____

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

______ (dd/mm/rrrr)

V.2) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: _____

Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: _____

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Promotor United Entertainment

Spółka z o.o.

Adres pocztowy: ul. Jubilersa 10

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 04-190 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225159790

E-mail: m.baczara@promotorue.pl Faks: +48 225159799

Adres internetowy: (URL) wwwpromotorue.com

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Bez VAT Łącznie z

VAT

Stawka

VAT (%)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Wartość: _____

Waluta: _____

wg stawki

Całkowita końcowa wartość zamówienia

Wartość: _____

Waluta:

albo:

wg stawki

Najniższa oferta: _____ i

najwyższa oferta: _____

Waluta:

brana pod uwagę

wg stawki

Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)

liczbę lat: _____ albo liczbę miesięcy: _____

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie

będzie zlecone stronom trzecim:

Wartość bez VAT: _____ Nieznana:

Waluta: _____ Proporcja _____ %

Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom (jeżeli są znane):

_____

Wyłącznie jeżeli ogłoszenie jest objęte dyrektywą 2009/81/WE:

Wszystkie lub niektóre umowy o podwykonawstwo zostaną przyznane w drodze procedury konkurencyjnej

(H_subcontr_see_3_200981)

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 7 / 19

Część zamówienia zostanie zlecona podwykonawcom w ramach procedury konkurencyjnej

(H_subcontr_see_3_200981)

minimalny procent: _____% maksymalny procent: _____% wartości zamówienia

Maksymalny procent nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 8 / 19

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Konkurs związany z projektem i/lub programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej: tak nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów) :

_____

VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

_____

VI.3) Procedury odwoławcze:

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.3.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań : _____

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587840

E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/02/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-027712

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 9 / 19

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 10 / 19

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 11 / 19

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy

podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po

zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w

pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 12 / 19

Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 31 i załącznika XVIIA do dyrektywy 2004/17/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 13 / 19

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy

podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po

zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w

pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 32 i załącznika XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 14 / 19

Załącznik C3 – Obronność i bezpieczeństwo

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2009/81/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi związane z zagraniczną pomocą wojskową

3 Usługi w dziedzinie obrony, usługi w dziedzinie obrony wojskowej oraz usługi w

dziedzinie obrony cywilnej

4 Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej

5 Usługi transportu lądowego

6 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

7 Transport poczty drogą lądową i lotniczą

8 Usługi transportu kolejowego

9 Usługi transportu wodnego

10 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

11 Usługi telekomunikacyjne

12 Usługi finansowe: Usługi ubezpieczeniowe

13 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

14 Usługi badawcze i rozwojowe [2] oraz badania diagnostyczne

15 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

16 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [3] i usługi z nimi związane

17 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

18 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

19 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

20 Usługi w zakresie szkolenia i symulacji w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Kategoria nr [4] Przedmiot

21 Usługi hotelarskie i restauracyjne

22 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

23 Usługi prawnicze

24 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [5]

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu załącznika I do dyrektywy 2009/81/WE.

2 Z wyjątkiem usług badawczych i rozwojowych, o których mowa w art. 13 lit. j) dyrektywy 2009/81/WE.

3 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

4 Kategorie usług w rozumieniu załącznika II do dyrektywy 2009/81/WE.

5 Z wyjątkiem umów o pracę.

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 15 / 19

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)

Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/

WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia

odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu

zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby

skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić

dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

procedura otwarta,

procedurę ograniczoną.

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie

dla dostaw)

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z

przyczyn:

technicznych,

artystycznych,

związanych z ochroną wyłącznych praw.

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca

nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w

dyrektywie.

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z

warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,

od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog

konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni

wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..

UE

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.

Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola

(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z

przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z

dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 16 / 19

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi

mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,

wynikających z odrębnych przepisów. „ESKA MUSIC AWARDS” jest wyłącznym właścicielem znaku

towarowego i koncepcji programowej koncertu „ESKA MUSIC AWARDS”. Wykonywanie zamówienia przez

innego wykonawcę jest niemożliwe ze względu na przysługującą wykonawcy ochronę praw wyłącznych.

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 17 / 19

Załącznik D2 – Zamówienia sektorowe

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)

Dyrektywa 2004/17/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/17/

WE.

(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia

odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu

zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby

skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić

dodatkowe informacje.)

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dz.U.. UE zgodnie z art. 40 ust. 3 dyrektywy 2004/17/WE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:

procedura otwarta,

procedurę ograniczoną,

procedurę negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem.

Przedmiotowe zamówienie służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub

rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie.

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z

przyczyn:

technicznych,

artystycznych,

związanych z ochroną wyłącznych praw.

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie

mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w

dyrektywie.

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z

warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,

od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..

UE

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XVIIB do dyrektywy.

Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola

(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z

przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z

dyrektywą 2004/17/WE: (maksymalnie 500 słów)

_____

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 18 / 19

Załącznik D3 – Obronność i bezpieczeństwo

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)

Dyrektywa 2009/81/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2009/81/

WE

proszę zaznaczyć poniżej właściwe pole (pola) oraz udostępnić dodatkowe informacje

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE:

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na

procedurę ograniczoną

procedurę negocjacyjną z uprzednią publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Dialog konkurencyjny

Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę ograniczoną, procedurę negocjacyjną z uprzednią

publikacją ogłoszenia o zamówieniu lub dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia.

Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji

podmiotowej

Pilnej konieczności wynikającej z sytuacji kryzysowej nie da się pogodzić z terminami przewidzianymi dla

procedury ograniczonej lub negocjacyjnej poprzedzonej publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca

(podmiot zamawiający) nie mogła (nie mógł) przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi we

właściwej dyrektywie

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z

przyczyn

technicznych

związanych z ochroną wyłącznych praw

Zamówienie dotyczy usług badawczych i rozwojowych innych niż te, o których mowa w art. 13 dyrektywy

2009/18/WEwyłącznie dla usług i dostaw

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie wyłącznie dla

usług i dostaw

Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w

dyrektywie

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej

Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach

od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność

od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z

warunkami ściśle określonymi w dyrektywie

Zamówienie związane ze świadczeniem usług transportu lotniczego i morskiego dla sił zbrojnych państwa

członkowskiego uczestniczącego lub mającego uczestniczyć w misji zagranicznej, zgodnie z warunkami ściśle

określonymi w dyrektywie

2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..

UE:

Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy

Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy

PL Formularz standardowy 15 - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 19 / 19

Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola

(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z

przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z

artykułami dyrektywy 2009/81/WE: (maksymalnie 500 słów)

_____


data wygaśnięcia: 2013/02/25


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2013/02/25, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2013/06/19 15:15:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2013/06/19 15:15:43 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2013/06/19 15:14:14 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2013/02/25 09:19:37 nowa pozycja