Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Eska Music Awards 2016_nr ogłoszenia 157517-2016


Szczecin: Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 157517 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017 , strona internetowa www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.30.00.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz c Pzp jest wykonanie na wykonanie projektu artystycznego ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek, przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, oraz ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Pierwsza przesłanka przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, oznacza, że zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza podmiotem który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wybranego wykonawcę. Druga z przesłanek ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów, oznacza, że ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów, a zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona taka wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw należy wskazać również ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. ESKA MUSIC AWARDS jest coroczną nagrodą muzyczną przyznawaną artystom, którzy cieszyli się największą popularnością wśród słuchaczy Radio ESKA. Zwycięzcy wyłaniani są spośród artystów nominowanych przez kapitułę ESKA MUSIC AWARDS w głosowaniu słuchaczy. Kapituła ESKA MUSIC AWARDS przydziela nominacje polskim artystom w 7 kategoriach: Najlepsza Artystka, Najlepszy Artysta, Najlepszy Debiut Radiowy, Najlepszy Zespół, Najlepszy Hit, Najlepsze Video Roku, Najlepszy Artysta W Sieci. Wykonawca Promotor United Entertainment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego ESKA MUSIC AWARDS FESTIVAL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie na wykonanie projektu artystycznego ESKA MUSIC AWARDS 2016 z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Promotor United Entertainment sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

data wygaśnięcia: 2016/07/26


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/07/26, odpowiedzialny/a: Anna Lemańczyk, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/07/26 12:57:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/07/26 12:57:39 nowa pozycja