Ogłoszenia

Szczecin: Utwór sceniczno-muzyczno-audiowizualny (widowisko,program artystyczny) - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013


Szczecin: Utwór sceniczno-muzyczno-audiowizualny (widowisko,program artystyczny) - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013
Numer ogłoszenia: 452228 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017 , strona internetowa www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwór sceniczno-muzyczno-audiowizualny (widowisko,program artystyczny) - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i wykonanie dzieła w postaci realizacji utworu sceniczno-muzyczno-audiowizualnego (widowiska programu artystycznego) Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.30.00.00-4, 92.31.22.00-3, 92.31.22.50-8, 92.31.00.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia udzielanego przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - w skrócie Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów oraz w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem zamówienia udzielanego przez zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz c) Pzp jest wykonanie autorskiego projektu, nowatorskiej i niepowtarzalnej koncepcji, widowiska artystycznego Promotor United Entertaiment Sp. z o.o. - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013. Koncepcja scenariusza widowiska Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, autorską koncepcją Wykonawcy i w związku z tym podlega ochronie praw wyłącznych. Widowisko - program artystyczny Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) odróżnia się od innych takich samych przejawów działalności twórczej w sposób świadczący o jej swoistości, oryginalności, niepowtarzalności. Widowisko artystyczne Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 ma zatem charakter twórczy i wykazuje cechy wyróżniające go od innych dzieł osobliwością pomysłu i umiejętnością ujęcia tematu. Wykonawca jest pomysłodawcą zorganizowania autorskiej koncepcji imprezy Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 i nabył od artystów oraz podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, wyłączne prawo do organizacji i produkcji tego widowiska.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Promotor United Entertainment Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

data wygaśnięcia: 2013/12/31


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2013/11/06, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2013/11/06 13:48:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2013/11/06 13:48:11 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2013/11/06 13:33:02 nowa pozycja