Ogłoszenia

SAA/2/2011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - koncert zespołu Kombii podczas imprezy miejskiej o nazwie Sylwester 2011/2012 na Jasnych Błoniach w Szczecinie.


Szczecin: SAA/2/2011 Numer ogłoszenia: 336198 - 2011;
data zamieszczenia: 14.10.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.
1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017. I.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja Kultury. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SAA/2/2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: koncert zespołu Kombii podczas imprezy miejskiej o nazwie Sylwester 2011/2012 na Jasnych Błoniach w Szczecinie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1, 92.31.21.30-1. SEKCJA
III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA
IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: J&J Music ART. s.j., NIP 752-13-59-629 reprezentowaną przez: 1/ Jacka Siębora - współwłaściciel 2/ Jacka Jastrowicza - współwłaściciel, ul. Sejmowa 1, 46-100 Namysłów, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 60000,00 Oferta z najniższą ceną: 00,00 / Oferta z najwyższą ceną: 00,00 Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Zatem, z uwagi na fakt, że w danym obszarze działalności twórczej (artystycznej), która jest przedmiotem zainteresowania, nie ma możliwości wyboru wykonawców, bo uzyskanie zamierzonego rezultatu jest możliwe wyłącznie przez udzielenie zamówienia jednemu konkretnemu wykonawcy, który posiada wyjątkową pozycję na rynku. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest udział zespołu w organizowanym miejskim Sylwestrze 2011/2012 na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Wykonawca prowadzi działalność artystyczną. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 pkt 7 i 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory muzyczne i słowno - muzyczne; sceniczne; sceniczno -muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne.


data wygaśnięcia: 2011/10/14


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2011/10/14, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2011/10/20 09:54:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2011/10/20 09:54:42 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/14 14:31:42 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/14 14:20:26 nowa pozycja