Ogłoszenia

Dekoracja i branding Miasta Szczecin-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie nr 510016072-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.

Szczecińska Agencja Artystyczna: "Dekoracja i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/9/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 627407-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Dekoracja i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/9/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SAA/9/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )  a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CPV: 98300000-6 - Różne usługi, CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania, CPV: 22900000-9 - Różne druki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98300000-6
Dodatkowe kody CPV: 51000000-9, 22900000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej jako „Pzp”, Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/9/2019, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 - Paleta Usługi Reklamowe S.C , ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium terminu wykonania zamówienia, i otrzymała 100 pkt. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Oferta nr 1 złożona przez Paleta Usługi Reklamowe S.C , ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin: 1) punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60 pkt, 2) punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji w dniach” - 40 pkt, 3) łączna punktacja - 100 pkt. Oferta nr 2 złożona przez Zapol Sobczyk Sp. Jawna 1) punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 50,34 pkt, 2) punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji w dniach” – 22,86 pkt, 3) łączna punktacja – 73,20 pkt. Oferta nr 3 złożona przez Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Skłodowskiej- Curie 8/2, 71-332 Szczecin 1) punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 48,76 pkt, 2) punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji w dniach” - 40 pkt, 3) łączna punktacja – 88,76 pkt. W postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 312272.36
Waluta PLNIV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIAZamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Paleta Usługi Reklamowe S.C , ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Paleta Usługi Reklamowe S.C , ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin:
Kod pocztowy: 71-215
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 384095.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 384095.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 472615.00
Waluta: PLNIV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - dalej jako „Pzp”, Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/9/2019, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 - Paleta Usługi Reklamowe S.C , ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium terminu wykonania zamówienia, i otrzymała 100 pkt. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: Oferta nr 1 złożona przez Paleta Usługi Reklamowe S.C , ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin: 1) punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60 pkt, 2) punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji w dniach” - 40 pkt, 3) łączna punktacja - 100 pkt. Oferta nr 2 złożona przez Zapol Sobczyk Sp. Jawna 1) punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 50,34 pkt, 2) punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji w dniach” – 22,86 pkt, 3) łączna punktacja – 73,20 pkt. Oferta nr 3 złożona przez Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Skłodowskiej- Curie 8/2, 71-332 Szczecin 1) punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 48,76 pkt, 2) punktacja przyznana w kryterium „Czas realizacji w dniach” - 40 pkt, 3) łączna punktacja – 88,76 pkt. W postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


data wygaśnięcia: 2020/01/30


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2020/01/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Jaworski, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2020/01/30 15:43:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2020/01/30 15:43:18 nowa pozycja