Ogłoszenia

SAA/8/2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenie nr 72223 - 2017 z dnia 2017-04-24 r.

Szczecin: Wykonanie projektu artystycznego pn. ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4840017, 91 4319571, faks 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl Adres strony internetowej (URL): www.saa.pl

Adres profilu nabywcy: www.saa.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: miejska instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu artystycznego pn. ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie
Numer referencyjny SAA/8/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:


II.5) Główny kod CPV): 92340000-6,
Dodatkowe kody CPV:

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 447154.47
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp jest wykonanie na wykonanie projektu artystycznego ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek: przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, oraz ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Ponadto zamawiający musi wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Pierwsza przesłanka („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”), oznacza, że zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza zaproszonym do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Druga z przesłanek („ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów”), oznacza, że zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw należy wskazać również ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. ESKA MUSIC AWARDS jest coroczną nagrodą muzyczną przyznawaną artystom, którzy cieszyli się największą popularnością wśród słuchaczy Radio ESKA. Zwycięzcy wyłaniani są spośród artystów nominowanych przez kapitułę ESKA MUSIC AWARDS w głosowaniu słuchaczy. Kapituła ESKA MUSIC AWARDS przydziela nominacje polskim artystom w 7 kategoriach: Najlepsza Artystka, Najlepszy Artysta, Najlepszy Debiut Radiowy, Najlepszy Zespół, Najlepszy Hit, Najlepsze Video Roku, Najlepszy Artysta W Sieci. Wykonawca Promotor United Entertainment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego ESKA MUSIC AWARDS FESTIVAL. W zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez zamawiającego.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Promotor United Entertainment,  eszczepanska@grupazpr.pl,  ul. Jubilerska 10,  04-190,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

 

 


data wygaśnięcia: 2017/04/24


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2017/04/24, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2017/04/24 15:18:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/04/24 15:18:59 nowa pozycja