Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 516758-2013


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 452228-2013 z dnia 2013-11-06 r.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Szczecin
Przygotowanie i wykonanie dzieła w postaci realizacji utworu sceniczno-muzyczno-audiowizualnego (widowiska programu artystycznego) Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013


Szczecin: Utwór sceniczno-muzyczno-audiowizualny (widowisko,program artystyczny) - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013
Numer ogłoszenia: 516758 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 452228 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Utwór sceniczno-muzyczno-audiowizualny (widowisko,program artystyczny) - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przygotowanie i wykonanie dzieła w postaci realizacji utworu sceniczno-muzyczno-audiowizualnego (widowiska programu artystycznego) Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92.30.00.00-4, 92.31.22.00-3, 92.31.22.50-8, 92.31.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:11.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Promotor United Entertainment Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 215500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:215500,00
  • Oferta z najniższą ceną:0,00/ Oferta z najwyższą ceną: 0,00
  • Waluta:PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia udzielanego przez zamawiającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz c) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - w skrócie Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów oraz w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Przedmiotem zamówienia udzielanego przez zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz c) Pzp jest wykonanie autorskiego projektu, nowatorskiej i niepowtarzalnej koncepcji, widowiska artystycznego Promotor United Entertaiment Sp. z o.o. - Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013. Koncepcja scenariusza widowiska Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, autorską koncepcją Wykonawcy i w związku z tym podlega ochronie praw wyłącznych. Widowisko - program artystyczny Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 będące utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) odróżnia się od innych takich samych przejawów działalności twórczej w sposób świadczący o jej swoistości, oryginalności, niepowtarzalności. Widowisko artystyczne Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 ma zatem charakter twórczy i wykazuje cechy wyróżniające go od innych dzieł osobliwością pomysłu i umiejętnością ujęcia tematu. Wykonawca jest pomysłodawcą zorganizowania autorskiej koncepcji imprezy Będzie się działo! Mega_Boombox_Party - Sylwester 2013 i nabył od artystów oraz podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, wyłączne prawo do organizacji i produkcji tego widowiska


data wygaśnięcia: 2013/12/12


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2013/12/12, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2013/12/12 15:08:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2013/12/12 15:08:07 nowa pozycja