Ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. SAA/11/2016


Ogłoszenie nr 372164 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.
Szczecin: Dekorację i branding Miasta Szczecin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, 91 4319571, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (URL): http://saa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://saa.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.saa.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
http://bip.saa.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
Szczecińska Agencja Artystyczna Al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecinie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dekorację i branding Miasta Szczecin
Numer referencyjny: SAA/11/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cześć I 1. Dekoracja Miasta – Żagle reklamowe Żagle reklamowe – usługa transportu, montażu, demontażu oraz wymiany nośnika Opis: Transport żagli reklamowego z siedziby SAA – Wojska Polskiego 64 Przewidywana waga 120 kg Najdłuższy element 2,60 m Montaż: Lokalizacja trawnik SAA – montaż na podeście (podest dostarczany) Montaż nośnika – profile aluminiowe, stabilne zakotwiczenie w ziemi, obciążenia żagla płytami betonowymi. Pozostałe 9 lokalizacji umieszczenie w pasie drogowym: • Pl, Profesora Jana Szyrockiego (dz. nr geodezyjny 2/3 adr" z obrębu 2156); • ul. Mieszka I (dz. nr geodezyjny 1/1 „dr" z obrębu 1050); • Rondo im. Hermana Hakena (dz. nr geodezyjny 4 „dr z obrębu 2150); • ul. Południowej — Rondo Uniwersyteckie (dz. nr geodezyjny 10 ,dra z obrębu 2133 oraz dz. nr geodezyjny 1/3 „dr" z obrębu 2149); • al. Niepodległości (dz. nr geodezyjny 19 „dr" z obrębu 1040); • ul. Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby (dz. nr geodezyjny 6 Ars z obrębu 1037); • al. Wyzwolenia (dz. nr geodezyjny 13/3 „dr" z obrębu 1031); znaków informacyjnych, nie będących reklamami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, stanowiących dodatkową dekorację przestrzeni Miasta Ponadto montaż obejmuje zamocowanie flagi do żagli reklamowych – dostarczony przez Zamawiającego\ Demontaż: Zdemontowanie nośników oraz transport żagli reklamowego z siedziby SAA – Wojska Polskiego 64 Wymiany nośnika: wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) flag na wcześniej zamontowanym i ustawionym nośniku typu żagiel reklamowy Nośnik do Flagi do żagli reklamowych – dostarczony przez Zamawiającego a) flagami powierzchnia reklamowa - wielkości 15m2 w kształcie żagli. Wysokość ekspozycji od 3,5 m do 4,0 m, szerokość od 5 m do 6 m; b) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż na rurach masztu c) dodatkowo dla zachowania stabilności w ekspozycji odciągi (linki napinające mocowane flag na maszty Poszczególne ilości Lp. Asortyment Ilość 1 ŻAGLE MONAŻ + TRANSPORT 80 2 DEMONTAŻ 80 3 WYMIANA NOŚNIKA 10 2. Dekoracja Miasta – Słupy Barcelońskie CPV: 98300000-6 - Różne usługi Słupy Barcelońskie – usługa transportu, montażu, demontażu oraz wymiany nośnika Opis: Transport słupów barcelońskich z siedziby SAA – Wojska Polskiego 64 we wskazane miejsce przez zamawiającego Montaż: Lokalizacje wskazane przez Zamawiającego słupów barcelońskich Nośnik do słupów barcelońskich materiał: płótno flagowe, materiał trickot o gramaturze 205 gr/m2, fabrycznie przygotowany zadruk przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, wymiary flagi: 900 mm x 3500 mm; w górnej i dolnej części flagi wszyty tzw. system Keder o średnicy 8 mm, Wymiany nośnika: wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) flag( 4 sztuki) na wcześniej zamontowanym i ustawionym nośniku słup barceloński Nośnik do Słupów barcelońskich – dostarczony przez Zamawiającego Poszczególne Ilości Lp. Asortyment Ilość 1 SŁUPY MONAŻ + TRANSPORT 30 2 DEMONTAŻ 30 3 WYMIANA NOŚNIKA 10 3. Montaż flag do słupów na bulwarach CPV: 98300000-6 - Różne usługi Flagi do słupów na bulwarach – usługa montażu, demontażu Opis nośnika do montażu Flagi do systemu dekoracyjnego „BULWARY” - Rozmiar flagi 48 x 200 cm ( w kształcie trójkąta) , flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk cyfrowy full color . Flagi drukowane technologia cyfrową lub drukiem termosublimacyjnym – pełen prześwit. Wykończone góra wszyty keder usztywniający oraz dwa oczka. Bok – dwa oczka ( w tym jedno na dole) . Flagi dostarczone przez Zamawiającego Opis konstrukcji oraz sposób montażu flag Lokalizacje Cześć II 1. Zakup i montaż Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem – 150 szt. Opis systemu: Wysięgniki w całości wykonane ze stali konstrukcyjno stopowej - stal sprężynowa chromowo-wanadowa 50HF wykonanej zgodnie z normą PN-74/H-84032 dodatkowo ocynkowanej, co gwarantuje ich wysoką odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (odporność na rdzę oraz promienie UV, sile podmuchy wiatru). Wysięgniki nie mogą być zamocowane na słupach i latarniach na sztywno, koniecznie muszą posiadać system, który gwarantuje odchylanie się wysięgnika - sprężynę wraz z flagą pod naporem siły wiatru. Minimalny kąt odchylenia wysięgnika od miejsca jego montażu: 60º. Wysięgniki muszą być łatwe do montażu, tzn., że ich montaż odbywa się bez użycia jakichkolwiek narzędzi. System dostosowany do rozmiaru flagi 80 x 250 cm , flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności. Dodatkowo końcówki systemu wyprofilowane i zakończone gumowym lub plastikowym elementem zabezpieczającym flagi przed ześlignięciem. Do systemu dołączone taśmy z napinaczami do montażu na słupach o różnej średnicy. Opis montażu: Montaż na słupach oświetleniowych oraz oświetleniowo trakcyjnych terenie Miasta Szczecin. Montaż na wysokości dolny wysięgnik min. 5 m od podłoża.; górny wysięgnik o 2,5 m wyżej od dolnego zgodnie z wielością flagi dostarczonej przez Zamawiającego. Flagi naciągnięte i zabezpieczone przed spadnięciem Ilość montaży systemów 150 szt. Ilość montaży flag 1050 szt. Demontaż flag w systemie trzytygodniowym 1200 szt. Zaplanowane 4 cykle montażowe i 4 cykle demontażowe Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych . Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych Pierwszy planowany montaż 19.02.2017 W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub usuwania flag w czasie trwania 3 tygodniowej kampanii.

II.5) Główny kod CPV: 51000000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 156000.00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12 data rozpoczęcia: 23/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zgodnie z SIWZ
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0.60
Czas realizacji 0.40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wraz z załącznikami mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiany, mogą dotyczyć: 1) zmiany w kolejności i terminach wykonywania dostawy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć; 2) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną niezależną od Wykonawcy skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 4) zmiany spowodowane przez siłę wyższą, a zwłaszcza te dotyczące terminu realizacji umowy. Za siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Dekoracja Miasta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć I 1. Dekoracja Miasta – Żagle reklamowe Żagle reklamowe – usługa transportu, montażu, demontażu oraz wymiany nośnika Opis: Transport żagli reklamowego z siedziby SAA – Wojska Polskiego 64 Przewidywana waga 120 kg Najdłuższy element 2,60 m Montaż: Lokalizacja trawnik SAA – montaż na podeście (podest dostarczany) Montaż nośnika – profile aluminiowe, stabilne zakotwiczenie w ziemi, obciążenia żagla płytami betonowymi. Pozostałe 9 lokalizacji umieszczenie w pasie drogowym: • Pl, Profesora Jana Szyrockiego (dz. nr geodezyjny 2/3 adr" z obrębu 2156); • ul. Mieszka I (dz. nr geodezyjny 1/1 „dr" z obrębu 1050); • Rondo im. Hermana Hakena (dz. nr geodezyjny 4 „dr z obrębu 2150); • ul. Południowej — Rondo Uniwersyteckie (dz. nr geodezyjny 10 ,dra z obrębu 2133 oraz dz. nr geodezyjny 1/3 „dr" z obrębu 2149); • al. Niepodległości (dz. nr geodezyjny 19 „dr" z obrębu 1040); • ul. Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby (dz. nr geodezyjny 6 Ars z obrębu 1037); • al. Wyzwolenia (dz. nr geodezyjny 13/3 „dr" z obrębu 1031); znaków informacyjnych, nie będących reklamami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, stanowiących dodatkową dekorację przestrzeni Miasta Ponadto montaż obejmuje zamocowanie flagi do żagli reklamowych – dostarczony przez Zamawiającego\ Demontaż: Zdemontowanie nośników oraz transport żagli reklamowego z siedziby SAA – Wojska Polskiego 64 Wymiany nośnika: wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) flag na wcześniej zamontowanym i ustawionym nośniku typu żagiel reklamowy Nośnik do Flagi do żagli reklamowych – dostarczony przez Zamawiającego a) flagami powierzchnia reklamowa - wielkości 15m2 w kształcie żagli. Wysokość ekspozycji od 3,5 m do 4,0 m, szerokość od 5 m do 6 m; b) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż na rurach masztu c) dodatkowo dla zachowania stabilności w ekspozycji odciągi (linki napinające mocowane flag na maszty Poszczególne ilości Lp. Asortyment Ilość 1 ŻAGLE MONAŻ + TRANSPORT 80 2 DEMONTAŻ 80 3 WYMIANA NOŚNIKA 10 2. Dekoracja Miasta – Słupy Barcelońskie CPV: 98300000-6 - Różne usługi Słupy Barcelońskie – usługa transportu, montażu, demontażu oraz wymiany nośnika Opis: Transport słupów barcelońskich z siedziby SAA – Wojska Polskiego 64 we wskazane miejsce przez zamawiającego Montaż: Lokalizacje wskazane przez Zamawiającego słupów barcelońskich Nośnik do słupów barcelońskich materiał: płótno flagowe, materiał trickot o gramaturze 205 gr/m2, fabrycznie przygotowany zadruk przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, wymiary flagi: 900 mm x 3500 mm; w górnej i dolnej części flagi wszyty tzw. system Keder o średnicy 8 mm, Wymiany nośnika: wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) flag( 4 sztuki) na wcześniej zamontowanym i ustawionym nośniku słup barceloński Nośnik do Słupów barcelońskich – dostarczony przez Zamawiającego Poszczególne Ilości Lp. Asortyment Ilość 1 SŁUPY MONAŻ + TRANSPORT 30 2 DEMONTAŻ 30 3 WYMIANA NOŚNIKA 10 3. Montaż flag do słupów na bulwarach CPV: 98300000-6 - Różne usługi Flagi do słupów na bulwarach – usługa montażu, demontażu Opis nośnika do montażu Flagi do systemu dekoracyjnego „BULWARY” - Rozmiar flagi 48 x 200 cm ( w kształcie trójkąta) , flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk cyfrowy full color . Flagi drukowane technologia cyfrową lub drukiem termosublimacyjnym – pełen prześwit. Wykończone góra wszyty keder usztywniający oraz dwa oczka. Bok – dwa oczka ( w tym jedno na dole) . Flagi dostarczone przez Zamawiającego Opis konstrukcji oraz sposób montażu flag Lokalizacje
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51000000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40000.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 0.60
Wartość 0.40
6) INFORMACJE DODATKOWE: ZGODNIE Z SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i montaż Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć II 1. Zakup i montaż Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem – 150 szt. Opis systemu: Wysięgniki w całości wykonane ze stali konstrukcyjno stopowej - stal sprężynowa chromowo-wanadowa 50HF wykonanej zgodnie z normą PN-74/H-84032 dodatkowo ocynkowanej, co gwarantuje ich wysoką odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (odporność na rdzę oraz promienie UV, sile podmuchy wiatru). Wysięgniki nie mogą być zamocowane na słupach i latarniach na sztywno, koniecznie muszą posiadać system, który gwarantuje odchylanie się wysięgnika - sprężynę wraz z flagą pod naporem siły wiatru. Minimalny kąt odchylenia wysięgnika od miejsca jego montażu: 60º. Wysięgniki muszą być łatwe do montażu, tzn., że ich montaż odbywa się bez użycia jakichkolwiek narzędzi. System dostosowany do rozmiaru flagi 80 x 250 cm , flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności. Dodatkowo końcówki systemu wyprofilowane i zakończone gumowym lub plastikowym elementem zabezpieczającym flagi przed ześlignięciem. Do systemu dołączone taśmy z napinaczami do montażu na słupach o różnej średnicy. Opis montażu: Montaż na słupach oświetleniowych oraz oświetleniowo trakcyjnych terenie Miasta Szczecin. Montaż na wysokości dolny wysięgnik min. 5 m od podłoża.; górny wysięgnik o 2,5 m wyżej od dolnego zgodnie z wielością flagi dostarczonej przez Zamawiającego. Flagi naciągnięte i zabezpieczone przed spadnięciem Ilość montaży systemów 150 szt. Ilość montaży flag 1050 szt. Demontaż flag w systemie trzytygodniowym 1200 szt. Zaplanowane 4 cykle montażowe i 4 cykle demontażowe Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych . Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych Pierwszy planowany montaż 19.02.2017 W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub usuwania flag w czasie trwania 3 tygodniowej kampanii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51000000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 116000.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 0.60
Wartość 0.40
6) INFORMACJE DODATKOWE: ZGODNIE Z SIWZ

 

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki


data wygaśnięcia: 2016/12/22


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/12/22, odpowiedzialny/a: Tomasz Jaworski, wprowadził/a: Tomasz Jaworski, dnia: 2016/12/22 10:07:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Jaworski 2016/12/22 10:07:00 nowa pozycja