Ogłoszenia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante SAA/8/2019


 

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

2019/S 158-391532

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Szczecińska Agencja Artystyczna
852-00-14-449
al. Wojska Polskiego 64
Szczecin
70-479
Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Drzewiecka-Solarek
Tel.: +48 914319576
E-mail: i.solarek@saa.pl
Faks: +48 914319572
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.saa.pl

Adres profilu nabywcy: https://saa.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: miejska instytucja kultury

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Organizacja i wykonanie festiwalu „Music Power Explosion” w Szczecinie, w 2020 roku. Oznaczenie sprawy: SAA/8/2019

Numer referencyjny: SAA/8/2019

II.1.2)Główny kod CPV

79952100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie wydarzenia artystycznego festiwalu „Music Power Explosion” w Szczecinie, w 2020 roku. Oznaczenie sprawy: SAA/8/2019

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 000 060.00 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

79953000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ulica Przestrzenna10, wydzielona część lotniska w Szczecinie-Dąbiu, obręb 4404, działki nr 6/35; 9/32; 6/23; 9/30; 9/29; 9/28

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych. W dniu 12.8.2019 r. Zamawiający zaprosił do negocjacji wykonawcę - Prestige MJM, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą ul. Poznańska 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLSKA. Przedmiotem negocjacji jest wynegocjowanie warunków umowy na organizację i wykonanie formatu muzycznego - festiwalu „Music Power Explosion” w Szczecinie, w 2020 roku. Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Prestige MJM jest jedynym wykonawcą formatu muzycznego w formule festiwalu - Music Power Explosion i posiada świadectwo ochronne wydane na podstawie przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej na znak towarowy Music Power Explosion. Przedmiotowego zamówienia nie może wykonać żaden inny podmiot. Ze względu na unikatowy i niepowtarzalny charakter formatu muzycznego Music Power Explosion oraz posiadanie przez Prestige MJM wyłącznego prawa do jego wykonania, na rynku nie istnieje substytut (rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze), który mógłby zaspokoić rzeczywiste potrzeby zamawiającego stanowiące przedmiot udzielanego zamówienia. Brak konkurencji nie jest zatem wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zaproszony do negocjacji Wykonawca jest jedynym wykonawcą festiwalu - Music Power Explosion i posiada świadectwo ochronne wydane na podstawie przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej na znak towarowy Music Power Explosion. Przedmiotowego zamówienia nie może wykonać żaden inny podmiot. Ze względu na unikatowy i niepowtarzalny charakter formatu muzycznego Music Power Explosion

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych. W dniu 12.8.2019 r. Zamawiający zaprosił do negocjacji wykonawcę - Prestige MJM, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą ul. Poznańska 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLSKA. Przedmiotem negocjacji jest wynegocjowanie warunków umowy na organizację i wykonanie formatu muzycznego - festiwalu „Music Power Explosion” w Szczecinie, w 2020 roku. Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Prestige MJM jest jedynym wykonawcą formatu muzycznego w formule festiwalu - Music Power Explosion i posiada świadectwo ochronne wydane na podstawie przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej na znak towarowy Music Power Explosion. Przedmiotowego zamówienia nie może wykonać żaden inny podmiot. Ze względu na unikatowy i niepowtarzalny charakter formatu muzycznego Music Power Explosion oraz posiadanie przez Prestige MJM wyłącznego prawa do jego wykonania, na rynku nie istnieje substytut (rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze), który mógłby zaspokoić rzeczywiste potrzeby zamawiającego stanowiące przedmiot udzielanego zamówienia. Brak konkurencji nie jest zatem wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12/08/2019

V.2.2)Informacje o ofertach

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Prestige MJM Sp. z o.o. SK
6080082025
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Tel.: +48 627346261
E-mail: biuro@imprezyprestige.com
Kod NUTS: PL418

Adres internetowy: https://imprezyprestige.com

Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 000 060.00 PLN

Najtańsza oferta: 1 000 060.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 000 060.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia/części/koncesji przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termin wniesienia odwołania - 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/08/2019


data wygaśnięcia: 2019/08/21


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2019/08/21, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/08/21 11:24:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/08/21 11:24:06 nowa pozycja