Ogłoszenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi kompleksowej obsługi scenotechnicznej dwóch scen podczas Finału Regat The Tall Ships Races Szczecin 2013. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2013


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi kompleksowej obsługi scenotechnicznej dwóch scen podczas Finału Regat The Tall Ships Races Szczecin 2013. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2013
Numer ogłoszenia: 154254 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna , al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi kompleksowej obsługi scenotechnicznej dwóch scen podczas Finału Regat The Tall Ships Races Szczecin 2013. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi kompleksowej obsługi scenotechnicznej dwóch scen podczas Finału Regat The Tall Ships Races Szczecin 2013. Oznaczenie sprawy: SAA/2/2013.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.95.30.00-9, 79.95.20.00-2, 79.95.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2100 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowania o udzielenie zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowania o udzielenie zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowania o udzielenie zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowania o udzielenie zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku udziału w postępowania o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, - kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz przedłoży do wglądu oryginał tej polisy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenia warunków zmian zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://platany.org/bipsaa/chapter_43016.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, sekretariat pokój nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, sekretariat pokój nr 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Termin wykonania zamówienia - 6 dni (od 01 sierpnia 2013 r. do 06 sierpnia 2013 r.).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


data wygaśnięcia: 2013/04/18


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2013/04/18, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2013/04/18 14:49:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2013/04/18 14:49:52 nowa pozycja