Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy SAA/10/2019


Ogłoszenie nr 550191195-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.
Szczecin: Wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020”, w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl
Adres profilu nabywcy: www.saa.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.saa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: miejska instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020”, w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.
Numer referencyjny  SAA/10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
 

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
 

Nie


 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020 w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.”Przedmiotem zamówienia jest nabycie konkretnego formatu muzycznego, który może być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 79953000-9


 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 292682.93
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b)  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek: przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, oraz ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Ponadto zamawiający musi wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Pierwsza przesłanka („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”), oznacza, że zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza zaproszonym do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Druga z przesłanek („ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów”), oznacza, że zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw należy wskazać również ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020 w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.” Oznaczenie sprawy: SAA/10/2019. Przedmiotem zamówienia jest nabycie konkretnego formatu muzycznego, który może być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji. W zaistniałej sytuacji nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze wobec formatu muzycznego „Szczecin Jazz Festiwal 2020 realizowanego przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Przesłanka, o której mowa w („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”) oznacza, że tylko Wykonawca, którego zamawiający zaprosił do negocjacji będzie mógł wykonać przedmiot zamówienia publicznego i taki stan rzeczy musi mieć charakter trwały i nieprzezwyciężalny. Wykonawca – Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa -70-305 Szczecin, ul. Małkowskiego 20/19, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego „SZCZECIN JAZZ” (numer prawa ochronnego: 291119; udzielenie prawa ochronnego ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego).


 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

data wygaśnięcia: 2019/10/11


udostępnił: Szczecińska Agecja ArtystycznaI, wytworzono: 2019/09/11, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/09/11 12:53:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/09/11 12:53:15 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/09/11 12:48:03 nowa pozycja