Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SAA/3/2016


 

Szczecin: Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2016 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Oznaczenie sprawy SAA/3/2016
Numer ogłoszenia: 24032 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna , al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2016 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Oznaczenie sprawy SAA/3/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2016, składających się z 7 części Część 1 - Lokalna kampania outdoorowa nr 1 - billboardy 18, Część 2 - Lokalna kampania outdoorowa nr 2 - billboardy 18, Część 3 - Lokalna kampania outdoorowa nr 3 - citylighty, wiaty przystankowe, Część 4 - Lokalna kampania outdoorowa nr 4 - billboardy 18, Część 5 - Lokalna kampania outdoorowa nr 5 - citylighty, wiaty przystankowe, Cześć 6 - Lokalna kampania outdoorowa nr 6 - billboardy 18 , Część 7 - Lokalna kampania outdoorowa nr 7 - billboardy 18. Szczegółowy zakres z każdej części opisuje ZAŁĄCZNIK 1 INFORMACJE DOT. OFERT CZĘŚCIOWYCH.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 16.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.saa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, pok. 32 (sekretariat), 70-479 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 1 - billboardy 18m2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1.Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 20 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.03.2016 r. do 31.03.2016 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2. Wymagane parametry nośników: a) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b) powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c) reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d) wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e) nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 16.03.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 2 - billboardy 18m2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 30 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.05.2016 r. do 31.05.2016 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2. Wymagane parametry nośników: a) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b) powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c) reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d) wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e) nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 16.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 3 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją min. 14 reklam na nośnikach typu citylight na wiatach przystankowych oraz wolnostojących, o powierzchni ekspozycyjnej nie mniejszej niż 1,2 m x 1,8 m każdy, w terminie od 01.06.2016 r. do 15.06.2016 r. w Szczecinie, przy ul. Jana z Kolna, na odcinku pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Dworcem Morskim (w trakcie oraz na terenie imprezy Dni Morza). 2. Wymagane parametry nośników: a) każda powierzchnia ma być podświetlana lub oświetlona na całej powierzchni; b) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 4 - billboardy 18m2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 30 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.07.2016 r. do 31.07.2016 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2. Wymagane parametry nośników: a) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b) powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c) reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d) wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e) nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 16.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 5 - citylighty, wiaty przystankowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją min. 14 reklam na nośnikach typu citylight na wiatach przystankowych oraz wolnostojących, o powierzchni ekspozycyjnej nie mniejszej niż 1,2 m x 1,8 m każdy, w terminie od 01.08.2016 r. do 15.08.2016 r. w Szczecinie, przy ul. Jana z Kolna (w trakcie oraz na terenie imprezy Festiwal Fajerwerków). 2. Wymagane parametry nośników: a) każda powierzchnia ma być podświetlana lub oświetlona na całej powierzchni; b) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 6 - billboardy 18m2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 15 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 01.10.2016 do 15.10.2016 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2. Wymagane parametry nośników: a) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b) powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c) reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d) wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e) nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.10.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Lokalna kampania outdoorowa nr 7 - billboardy 18m2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1. Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 20 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.12.2016 do 31.12.2016 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2. Wymagane parametry nośników: a) każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b) powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c) reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d) wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e) nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3. Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4. Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 5. Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.34.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 16.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 75
  • 2. Ilość powierzchni we wszystkich lokalizacjach - 25

data wygaśnięcia: 2016/02/03


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/02/03, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/02/12 15:38:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/02/12 15:38:23 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/02/11 13:15:20 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/02/03 14:46:03 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/02/03 14:44:40 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/02/03 14:40:24 nowa pozycja