Ogłoszenia

SAA 9/2016 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante


20/09/2016    S181    - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Szczecin: Usługi świadczone przez indywidualnych artystów

2016/S 181-325076

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Szczecińska Agencja Artystyczna
852-00-14-449
al. Wojska Polskiego 64
Szczecin
70-479
Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Drzewiecka-Solarek
Tel.: +48 914319576
E-mail: i.solarek@saa.pl
Faks: +48 914319572
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.saa.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: miejska instytucja kultury

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wydarzenia artystycznego – koncertu Andrea Bocelli w dniu 5.8.2017 na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Oznaczenia sprawy SAA 9/2016.

Numer referencyjny: SAA 9/2016

II.1.2)Główny kod CPV

92312250

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie wydarzenia artystycznego – koncertu Andrea Bocelli w dniu 5.8.2017 na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Oznaczenia sprawy SAA 9/2016.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 2 195 121.95 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

92312000

92312250

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin, Wały Chrobrego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający – Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.

Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia oraz usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zaproszony do negocjacji Wykonawca jest wyłącznym przedstawicielem występu Artysty w Polsce, w okresie 5.7.2017-4.9.2017 a wyłączność obejmuje wszelkie rodzaje formatu występów, włączając w to występy odbywające się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, prywatne i publiczne, bezpłatne jak i za opłatą biletową, masterclass, operowe, solowe lub z towarzyszącą orkiestrą i zespołem.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego

Wyjaśnienie:

Zamawiający – Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.

Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Ponadto na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Zamawiający w związku z wydarzeniami artystycznymi towarzyszącymi finałowi zlotów żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r. – imprezą o randze światowej – zamierza zrealizować przedsięwzięcie artystyczne – występ Andrea Bocelli (dalej również jako „Artysta”), światowej sławy śpiewaka operowego, tenora, kompozytora i multiinstrumentalistay, zgodnie ze stworzonym przez Artystę dziełem artystycznym, stanowiący przejaw jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze.

O zamiarze zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego – występu Andrea Bocelli, zdecydowały istotne cechy jego twórczości (wysoki stopień zindywidualizowania, niepowtarzalny, unikatowy charakter jego działalności twórczej i artystycznej). Wykonanie takiego dzieła przez innego artystę nie pozwoliłoby zatem na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Zaproszony do negocjacji Wykonawca – PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 72 (dalej jako „PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK”) jest wyłącznym przedstawicielem występu Artysty w Polsce, gdyż przysługują jej wyłączne prawa do promowania i produkcji wszystkich koncertów Artysty w Polsce, które odbędą się pomiędzy 5.7.2017 a 4.9.2017 włącznie. Wyłączność obejmuje wszelkie rodzaj.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: SAA 9/2016

Część nr: 1

Nazwa:

Wykonanie wydarzenia artystycznego konceru Andrea Bocelli w dniu 5.8.2017 w Szczecinie na Wałach Chrobrego

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

17/09/2016

V.2.2)Informacje o ofertach

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK
6080082025
ul. Poznańska 72
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Tel.: +48 627346261
E-mail: biuro@imprezyprestige.com
Faks: +48 627346261
Kod NUTS: PL418

Adres internetowy:https://www.imprezyprestige.com/

Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 195 121.95 PLN

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 195 121.95 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termin wniesienia odwołania – 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/09/2016

 

 

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Szczecińska Agencja Artystyczna 852-00-14-449
al. Wojska Polskiego 64 Szczecin 70-479 Polska


Osoba do kontaktów: Izabella Drzewiecka-Solarek Tel.: +48 914319576
E-mail: i.solarek@saa.pl Faks: +48 914319572 Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: miejska instytucja kultury
I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
 

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Wykonanie wydarzenia artystycznego - koncertu Andrea Bocelli w dniu 5 sierpnia 2017 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Oznaczenia sprawy SAA 9/2016
Numer referencyjny: SAA 9/2016 II.

1.2) Główny kod CPV
92312250
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie wydarzenia artystycznego - koncertu Andrea Bocelli w dniu 5 sierpnia 2017 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Oznaczenia sprawy SAA 9/2016
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 195 121.95 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92312000
92312250
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szczecin, Wały Chrobrego.
II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.
Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i pkt 1a ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia oraz usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe
Zaproszony do negocjacji Wykonawca jest wyłącznym przedstawicielem występu Artysty w Polsce, w okresie
05.07.2017-04.09.2017 a wyłączność obejmuje wszelkie rodzaje formatu występów, włączając w to występy odbywające się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, prywatne i publiczne, bezpłatne jak i za opłatą biletową, masterclass, operowe, solowe lub z towarzyszącą orkiestrą i zespołem.
 

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty   budowlane/dostawy/usługi   mogą   być   zrealizowane   tylko   przez   określonego   wykonawcę   z następującego powodu:
• zamówienie  mające  na  celu  stworzenie  lub  nabycie  niepowtarzalnego  dzieła  sztuki  lub  wykonania artystycznego
Wyjaśnienie:
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.
Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze
lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Ponadto na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
Zamawiający w związku z wydarzeniami artystycznymi towarzyszącymi finałowi zlotów żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r. - imprezą o randze światowej - zamierza zrealizować przedsięwzięcie artystyczne - występ Andrea Bocelli (dalej również jako „Artysta”), światowej sławy śpiewaka operowego, tenora, kompozytora i multiinstrumentalistay, zgodnie ze stworzonym przez Artystę dziełem artystycznym, stanowiący przejaw jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
O zamiarze zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego - występu Andrea Bocelli, zdecydowały istotne cechy jego twórczości (wysoki stopień zindywidualizowania, niepowtarzalny, unikatowy charakter jego działalności twórczej i artystycznej). Wykonanie takiego dzieła przez innego artystę nie pozwoliłoby zatem na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Zaproszony do negocjacji Wykonawca - PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 72 (dalej jako „PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK”) jest wyłącznym przedstawicielem występu Artysty w Polsce, gdyż przysługują jej wyłączne prawa do promowania i produkcji wszystkich koncertów Artysty w Polsce, które odbędą się pomiędzy 5 lipca 2017 a 4 września 2017 włącznie. Wyłączność obejmuje wszelki rodzaj
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
 
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: SAA 9/2016
Część nr: 1
Nazwa:
Wykonanie wydarzenia artystycznego konceru Andrea Bocelli w dniu 5 sierpnia 2017 r. w Szczecinie na Wałach Chrobrego
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
17/09/2016
V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK
6080082025
ul. Poznańska 72 Ostrów Wielkopolski 63-400
Polska
Tel.: +48 627346261
 E-mail: biuro@imprezyprestige.com Faks: +48 627346261
Kod NUTS: PL418
Adres    internetowy:https://www.imprezyprestige.com/ Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 195 121.95 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 195 121.95 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska, Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres   internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy Nie dotyczy Polska
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Termin wniesienia odwołania - 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska, Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres   internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2016
 

data wygaśnięcia: 2016/10/01


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/09/20, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/09/23 08:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/09/23 08:35:47 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/09/20 10:06:56 nowa pozycja