Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SAA/6/2016


Szczecin: Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin
Numer ogłoszenia: 57844 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna , al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin Zakres zamówienia obejmuję dostawę:1) smycze 9 000 sztuk, 2) Długopisy 7 000 sztuk, 3) Etui na wizytówki i karty 7 000 sztuk, 4) Karta pocztowa z okularami przeciwsłonecznymi 5500 sztuk 5) Odblaskowe klipsy magnesowe 7 000 sztuk, 6) Odblaskowe naklejki 6000 sztuk, 7) Notesy magnetyczne 4500 sztuk, 8) Zestawy kredek dla dzieci 8 000 sztuk, 9) Notes reklamowy na gumkę 1000 sztuk, 10) Klapki reklamowe typu japonki 1000 sztuk 11) Pamięć USB - 500 sztuk,12) Torby siatkowe mesh - 1000 sztuk, 13) Torby termoizolacyjne na lunch - 500 sztuk 14) Torby bawełniane - 3000 sztuk Termin dostawy dla materiałów promocyjnych, o których mowa w ppkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) - 21 dni od dnia przekazania projektów graficznych, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). Termin dostawy dla materiałów promocyjnych, o których mowa w ppkt 4, 5, 12 opisu przedmiotu zamówienia - 30 dni od dnia przekazania projektów graficznych, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ)..

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 900 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie dostawy polegające na dostawie oznakowanych upominków reklamowych, każda o wartości brutto co najmniej 100 000 złotych
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 180 000 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin zapłaty - 10

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.saa.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, pok. 32 (sekretariat), 70-479 Szczecin..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  ,, Dostawa upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy możliwe jest otrzymanie od Państwa logotypu/projektu, który miałby być nadrukowany na wskazanych przez Państwa artykułach?

W celu rzetelnej wyceny znakowania chciałabym go dokładnie skonsultować z Produkcją i dobrać jak najlepszą metodę wykonania nadruków.

Podaję artykuły: Torba siatkowa mesh Torba termoizolacyjna Torba bawełniana

Odpowiedź 1:

Zamawiający udostępnia w załączeniu poglądowe pliki graficzne znakowania wszystkich upominków promocyjnych umożliwiające prawidłowe oszacowanie kosztów produkcyjnych.

Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni pełną wersję produkcyjną projektów graficznych w formacie pdf lub eps na adres poczty elektronicznej Wykonawcy

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza pakowanie długopisów po 100 szt w kartony?
 

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza pakowanie długopisów po 100 sztuk w kartonie.

 

Pytanie 3:

Dot. Poz. 9. Notes w kolorze biało-zielonym jest dostępny mniejszym nakładzie niż wymaga Zamawiający. Dostawca w najbliższym czasie nie przewiduje dostaw. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie notesu w pozostałych kolorach? Poniżej informacja na temat dostępności u dostawcy na dzień 17.03.2016:
biało/pomarańczowy  -  745szt
biało/czerwony – 770szt
biało/fioletowy -  360szt
biało/zielony -    680szt
biało/niebieski  -  3080szt
biało/czarny  -  3760szt 

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza dostawę notesów w kolorze zielonym w nakładzie 600 sztuk
i w kolorze niebieskim w nakładzie 400 sztuk.

Pytanie 4

Poz. 9 – notes reklamowy.

Producent obecnie ma dostępnych tylko 680 szt. notesów w kolorze biało-zielonym. Nie mają zaplanowanej najbliższej dostawy.

Czy w związku z tym ofertę mam przedstawić na dostępną ilość, czy brakującą ilość (320 szt.) dobralibyście Państwo z innego koloru?

notes biało-czerwony – dostępne 750 szt.

notes biało-fioletowy – dostępne 360 szt.

notes biało-niebieski – dostępne 3700 szt.

notes biało-pomarańczowy – dostępne 730 szt.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza dostawę notesów w kolorze zielonym w nakładzie 600 sztuk
i w kolorze niebieskim w nakładzie 400 sztuk.

 

Pytanie 5

Poz. 10 – torby bawełniane

Jaki kolor torby Państwa interesuje?

Czy udało się ustalić możliwość przekazania nam projektów?

Odpowiedź 5:

Zamawiający  dopuszcza  torby w kolorze granatowym w całym nakładzie zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym. Informację na temat projektów znakowania upominków udzielono w odpowiedzi nr 1

 

Pytanie 6

W nawiązaniu do przetargu na Dostawę upominków z odpowiednim znakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Szczecin” Oznaczenie sprawy: SAA/6/201 zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia:

Poz. 1 smycze proszę o doprecyzowanie w jaki sposób ma być wykończona smycz. Są 3 możliwości, a w opisie nie jest to doprecyzowane:

Karabińczyk + sznurek z kółkiem

Karabińczyk + wszywana GSM

Karabińczyk + GSM na kółku / beczka / łezka

 

Poz.2 etui- czy Zamawiający dopuszcza znakowanie tampodrukiem na produkcie?

Poz.12/ poz.13 torby- proszę o określenie ilości kolorów i miejsc znakowania. Stwierdzenie ,,full color’’ jest niewystarczające do oszacowania kosztów znakowania na produktach

 

Odpowiedź 6:

Smycz - z metalowym karabińczykiem typu „rybka” bez złączki, do karabińczyka przymocowany na małym metalowym kułeczku plastikowy wąs

Etui na wizytówki i karty –  znakowanie metodą tampodruku,

Torby siatkowe Mesh – znakowanie w jednym miejscu na zewnętrznej stronie torby maksymalnie na całej powierzchni , zadruk  4/0 CMYK,

Torba termoizolacyjna na lunch – znakowanie jednostronne 4/0 CMYK, pole znakowania nie mniejsze niż 40 mm na 60 mm

 

Pytanie 7

W związku z tym, że niektóre udostępnione przez Państwa projekty nie są zgodne ze specyfikacją zamieszczoną w przetargu, proszę o informację czym powinniśmy się sugerować przy wykonywaniu wycen: projektem czy opisem artykułu?

Tzn.

Poz. 2 – w specyfikacji jest nadruk: w 1 miejscu na całej długości klipsa w full kolorze, natomiast w projekcie jest nadruk 1 kolor

Poz. 5 - w specyfikacji jest nadruk: 4/0, natomiast w projekcie jest nadruk 1 kolor z 2 stron

Poz. 6 - w specyfikacji jest nadruk: full kolor 4/0, natomiast w projekcie jest nadruk 1 kolor

Poz. 7 - w specyfikacji jest główka magnetyczna wykrawana z indywidualnego wykrojnika, natomiast w projekcie jest główka prostokątna

Poz. 13 - w specyfikacji jest zadruk jednostronny full kolor, natomiast w projekcie jest nadruk 2 kolory

Odpowiedź 7

Wykonawca powinien dokonać kalkulacji kosztów produkcyjnych  w oparciu o literalny opis przedmiotu zamówienia. Załączone projekty mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji umowy.

Pytanie 8

Mam jeszcze pytania odnośnie kartki z okularami, otóż w specyfikacji jest informacja, że okulary miałyby być do samodzielnego złożenia bez użycia kleju, proszę w takim razie o wyjaśnienie w jaki sposób miałyby być przymocowane zauszniki, skoro w projekcie są one oddzielnie?

Czy rozważają Państwo zmianę koncepcji – w załączeniu zdjęcia z jednej z naszych realizacji – oczywiście przy Państwa realizacji okulary byłyby z folią w miejscu na oczy.

Odpowiedź 8

Kartka z okularami wyposażona jest w dwustronną taśmę klejącą umożliwiająca złożenie okularów.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rodzaju kartki.

Pytanie 9

W związku z ogłoszonym przetargiem na materiały promocyjne, proszę o informację jaki kolor ma mieć torba bawełniana.

Odpowiedź 9

Zamawiający  dopuszcza  torby w kolorze granatowym w całym nakładzie zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym. Informację na temat projektów znakowania upominków udzielono w odpowiedzi nr 1

Pytanie 10

Jaką tolerancję wymiarów podanych w SIWZ dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź 10

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 2% od wartości  wymiarów podanych 
w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z nadruku na pasku klapek? Paski te wykonane są z tworzywa, na którym nadruk się nie trzyma. Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie tego logo na podeszwę (od góry) lub umieszczenie logotypu na trwałej, wypukłej nalepce epoksydowej?

 

Odpowiedź 11

Zamawiający  nie rezygnuje z nadruku na pasku klapka.

 

Pytanie 12

Prosimy o weryfikację projektu na torbę z siatki mesh dołączonego do specyfikacji. Siatka mesh ze względu na oczka, nie da się nadrukować w sposób wskazany na projekcie szczegółowe i małe elementy nadruku będą nieczytelne nieostre, niewyraźny, ze względu na oczkową strukturę materiału. Czy Zamawiający przewiduje zmianę lub dostosowanie projektu do tkaniny mesh i technologi nadruku?

 

Odpowiedź 12

Zamawiający wykonywał wielokrotnie podobnego typu zamówienia i w oparciu o swoje doświadczenie utrzymuje dotychczasowe zapisy dotyczące zadruku na torbie z siatki Mesh.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę klipsów magnetycznych okrągłych lub

owalnych?

Odpowiedź 13

Zamawiający nie przewiduję zmiany formatu klipsa magnetycznego.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę długopisów Chalk z wkładem

standardowym o długości pisania 2500 m?

Odpowiedź 14

Zamawiający nie przewiduje zmiany dotyczącej typu wkładu długopisu.

Pytanie 15

Czy nadruk na długopisach Chalk będzie w pełnym kolorze jak w specyfikacji czy

w 1 kolorze jak na projektach?

Odpowiedź 15

Zamawiający planuje znakowanie długopisu w jednym miejscu na całej długości klipsa w full kolorze (w tym projekt nr 1 – 3000 sztuk i w tym projekt nr 2 - 4 000 sztuk)  zgodnie z literalnym opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16

Nakleja odblaskowa jaki będzie nadruk? Jak na poglądowym projekcie w1kolorze, czy w pełnym kolorze, jak w specyfikacji?

 

Odpowiedź 16

Zamawiający planuje znakowanie w pełnym kolorze jak w opisie przedmiotu zamówienia

 

Pytanie 17

Długopisy Chalk produkt wykonywany na zamówienie, realizacja trwa do 5 tygodni od momentu przesłania zaakceptowanego projektu. Prosimy o modyfikację SIWZ w zakresie terminu wykonania tej pozycji.

 

Odpowiedź 17

Zamawiający  na etapie ogłoszenia zamówienia dokonał weryfikacji terminu dostaw wszystkich upominków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W oparciu o pozyskane informacje Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu dostaw.

 

Pytanie 18

Proszę o wyjaśnienie zapisu w przetargu na materiały promocyjne. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.1.1. lit. d) (art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp) jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 180 000 wartości zamówienia złotych. W jaki sposób Państwo oczekują, że wykonawcy przedstawią ten zapis.”

Odpowiedź 18

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.3. SIWZ, wykonawca składa wraz z ofertą informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

Pytanie 19

Poz. 1 Smycze

Piszą Państwo "b) taśma poliestrowa tkana nośna gładka (nie satyna) " ponadto na zdjęciu załączona jest smycz tzw. satynowa. Nadmieniamy, iż taśma satynowa jest taśmą wykonaną z poliestru.

W związku z powyższym opis jest niejasny.

 

Odpowiedź 19

Zamawiający  chce zamówić taśmę poliestrową  tkaną na gładko o ściegu nie satynowym.

 

Pytanie 20

Powyższe artykuły wymagają indywidualnej produkcji. Najkrótszy możliwy czas produkcji wynosi 20- 25 dni, nie wliczając w to produkcji próbki. Przy nakładzie w wielkości 1000 szt.

konieczna jest produkcja próbki w celu uniknięcia błędów. Założone przez nas terminy są najkrótsze możliwe do osiągnięcia. Ponadto wysoka umowna kara w wysokości 2% za dzień zwłoki nie daję możliwości poniesienia straty związanego z opóźnieniem.

 

Odpowiedź 20

Zamawiający  na etapie ogłoszenia zamówienia dokonał weryfikacji terminu dostaw wszystkich upominków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W oparciu o pozyskane informacje Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany terminu dostaw.

 

Pytanie 21

Długopisy Chalk ponownie prosimy o weryfikację terminu wykonania produkt wykonywany na zamówienie, realizacja trwa do 5 tygodni od momentu przesłania zaakceptowanego projektu (taką informację podaje producent). Prosimy o modyfikację SIWZ w zakresie terminu wykonania tej pozycji.

Odpowiedź 21

Odpowiedzi na pytanie udzielono w odpowiedzi  20

 

Pytanie 22

Klapki japonki znakowanie może być na 1 klapku z pary, czy musi być na obu?

 

Odpowiedź 22

Znakowanie na parze klapek tj. każdej sztuce z pary

 

Pytanie 23

Prosimy o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia poz. 5 i 6 klipsy

i naklejki odblaskowe . Zamawiający wymaga dostawy towaru zgodnego z normą EN13356.

Norma ta wprost wymaga, by nadruk umieszczony był pod folią odblaskową (ma być

zrobiony od środka po to, by nie zakrywał odblaskowej powierzchni produktu). Czy

Zamawiający wymaga nadruku pod folią oraz oznakowania każdego klipsa i naklejki

etykietą z instrukcją użytkowania oraz danymi producenta, co jest zgodne ze wskazaną

normą, czy dopuszcza dostawę standardowych odblasków reklamowych z nadrukiem

na powierzchni produktu?

Poniżej przesyłamy informację na temat odblasków zgodnych z normą EN133356

Elementy bezpieczeństwa na drodze na terenie Unii Europejskiej powinny odpowiadać

dyrektywie 89/686/EEC, oraz spełniać normę europejską EN13356 dla produktów

bezpieczeństwa codziennego użytku (ew. normę EN471 dotyczącą bezpieczeństwa w

ruchu drogowym). Certyfikat spełniania normy wydawany jest imiennie producentom

elementów odblaskowych na terenie UE, po uprzednich dokładnych pomiarach

laboratoryjnych ilości luksów światła padającego i odbitego. Normy są wydawane z

zaleceniem minimalnej powierzchni odblaskowej elementu dla używanej folii

odblaskowej (powierzchnia minimalna 15cm2, maksymalna 50cm2).

Przy produktach spełniających normę EN13356:2001 nadruk grafiki, czy logo na

elemencie odblaskowym jest nanoszony od środka folii, a nie na jej powierzchni (czyli

od zewnątrz). Chodzi tu o widoczność elementu odblaskowego, która mogłaby zostać

ograniczona przez nałożoną farbę. Drukując od środka (odbywa się to na etapie

produkcji elementu, a nie na gotowym elemencie) uzyskujemy zarówno zadowalające

odwzorowanie grafiki, jak niezakłócony efekt odblaskowy, wymagany dla produktów

bezpieczeństwa drogowego. Ponadto, producenci zobowiązani są do umieszczania w

widoczny sposób oznaczenia norm i dyrektyw na produktach, formie metek i nalepek.

Każda nalepka musi posiadać też dane producenta.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź 23

Intencją zamawiającego w odniesieniu do wskazanej normy nr EN13356 było
otrzymanie wyrobu wykonanego z certyfikowanej folii odblaskowej.
Nadruk ma zostać wykonany pod folią, a nie na jej powierzchni.

 

Numer ogłoszenia: 29363 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 57844 - 2016 data 15.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, fax. 0-91 4840017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 24.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, pok. 32 (sekretariat), 70-479 Szczecin..
 • W ogłoszeniu powinno być: 30.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, pok. 32 (sekretariat), 70-479 Szczecin.

data wygaśnięcia: 2016/04/15


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/03/15, odpowiedzialny/a: Monika Chojnacka, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/03/24 15:55:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/03/24 15:55:33 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/22 16:03:59 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/22 14:19:51 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/22 09:46:12 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/21 16:06:39 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/21 16:05:51 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/21 12:29:39 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/21 10:26:46 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/18 15:33:30 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/18 15:29:33 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/17 15:43:26 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/17 13:52:29 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/15 15:09:14 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/03/15 14:38:09 nowa pozycja