Ogłoszenia

Dekoracja i branding Miasta Szczecin - SAA/15/2020


Ogłoszenie nr 769787-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

 

Szczecińska Agencja Artystyczna: Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, krajowy numer identyfikacyjny 27982900000000, ul. al. Wojska Polskiego  64 , 70-479  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (URL): www.saa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie
http://bip.saa.pl/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNie
http://bip.saa.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresemNie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
Numer referencyjny: SAA/15/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )  a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekoracja i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Opis przedmiotu zamówienia i kody CPV: CPV: 98300000-6 - Różne usługi CPV: 51000000-9 - Usługi instalowania CPV: 22900000-9 - Różne druki 1. Dekoracja Miasta - Żagle reklamowe wraz z produkcją nośników. Żagle reklamowe - usługa transportu, montażu, demontażu oraz wymiany nośnika. Dodatkowo produkcja nośników do żagli reklamowych Opis: Transport żagli reklamowego z siedziby SAA - Wojska Polskiego 64 Przewidywana waga 120 kg Najdłuższy element 2,60 m Montaż: Lokalizacja trawnik SAA - montaż na podeście (podest dostarczany) Montaż nośnika - profile aluminiowe, stabilne zakotwiczenie w ziemi, obciążenia żagla płytami betonowymi. Pozostałe 9 lokalizacji: umieszczenie w pasie drogowym: • Pl, Profesora Jana Szyrockiego (dz. nr geodezyjny 2/3 adr" z obrębu 2156); • ul. Mieszka I (dz. nr geodezyjny 1/1 „dr" z obrębu 1050); • Rondo im. Hermana Hakena (dz. nr geodezyjny 4 „dr z obrębu 2150); • ul. Południowej - Rondo Uniwersyteckie (dz. nr geodezyjny 10 ,dra z obrębu 2133 oraz dz. nr geodezyjny 1/3 „dr" z obrębu 2149); • al. Niepodległości (dz. nr geodezyjny 19 „dr" z obrębu 1040); • ul. Trasa Zamkowa im. Piotra Zaremby (dz. nr geodezyjny 6 Ars z obrębu 1037); • al. Wyzwolenia (dz. nr geodezyjny 13/3 „dr" z obrębu 1031); znaków informacyjnych, nie będących reklamami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, stanowiących dodatkową dekorację przestrzeni Miasta Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Ponadto montaż obejmuje zamocowanie flagi do żagli reklamowych Druk Flagi do żagli reklamowych a) flaga reklamowa - wielkości 15m2 w kształcie żagli. Wysokość ekspozycji od 3,5 m do 4,0 m, szerokość od 5 m do 6 m; b) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż na rurach masztu, maszt w posiadaniu Zamawiającego, w rogach każdej flagi izowane oczko podszyte materiałem umożliwiające zamocowanie każdego rogu flagi do masztu, c) dodatkowo dla zachowania stabilności w ekspozycji odciągi (linki napinające mocowane flag na maszty), w miejscu mocowania linek wycięte otwory we flagach umożliwiające bezpośrednie mocowanie linek do rury masztu d) ilość razem 35 sztuk kompletów (flagi + linki napinające) ; na komplet składają się dwie flagi, e) na etapie realizacji umowy wskazane oględziny sposobu przeszycia i wykończenia flag - poniżej rysunek poglądowy. Rys. nr 1 Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Demontaż: Zdemontowanie nośników oraz transport żagli reklamowego do siedziby SAA - Wojska Polskiego 64 Wymiany nośnika: wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) flag na wcześniej zamontowanym i ustawionym nośniku typu żagiel reklamowy Poszczególne ilości: ZAGLE REKLAMOWE Lp. Asortyment Ilość 1. ŻAGLE MONAŻ + TRANSPORT 20 2. DEMONTAŻ 20 3. WYMIANA NOŚNIKA 15 4. ŻAGIEL 35 SUMA 2. Dekoracja Miasta - Słupy Barcelońskie wraz produkcją flag CPV: 98300000-6 - Różne usługi Słupy Barcelońskie - usługa transportu, montażu, demontażu oraz wymiany nośnika. Dodatkowo produkcja flag do słupów barcelońskich Opis: Transport słupów barcelońskich z siedziby SAA - Wojska Polskiego 64 we wskazane miejsce przez zamawiającego Montaż: Lokalizacje wskazane przez Zamawiającego słupów barcelońskich Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Nośnik do słupów barcelońskich: materiał: płótno flagowe, materiał trickot o gramaturze 205 gr/m2, fabrycznie przygotowany zadruk przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, wymiary flagi: 900 mm x 3500 mm; w górnej i dolnej części flagi wszyty tzw. system keder o średnicy 8 mm. Wymiany nośnika: wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) flag (min 1 szt. nie więcej niż 4 sztuki) na wcześniej zamontowanym i ustawionym nośniku słup barceloński Flagi do słupów barcelońskich: a) materiał: płótno flagowe, materiał trickot o gramaturze 205 gr/m2, fabrycznie przygotowany zadruk przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych, b) wymiary flagi: 900 mm x 3500 mm; w górnej i dolnej części flagi wszyty tzw. system keder o średnicy 8 mm, c) druk full color, Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia d) ilość 200 sztuk projekty do zleceń jednostkowych przekazywane przez zamawiającego elektronicznie w formie plików pdf. lub eps. e) na etapie realizacji umowy wskazane oględziny. Demontaż: Zdemontowanie nośników oraz transport do siedziby SAA - Wojska Polskiego 64 Poszczególne Ilości SŁUPY BARCELOŃSKIE Lp. Asortyment Ilość 1. SŁUPY MONAŻ + TRANSPORT 20 2. DEMONTAŻ 20 3. WYMIANA NOŚNIKA 30 4. NOŚNIK 200 SUMA 3. Dekoracje Miasta - Montaż flag do słupów na bulwarach wraz z produkcją. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Flagi do słupów na bulwarach – usługa montażu, demontażu oraz produkcji Opis nośnika do montażu Flagi do systemu dekoracyjnego „BULWARY” - Rozmiar flagi 48 x 200 cm ( w kształcie trójkąta), flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk cyfrowy full color . Flagi drukowane technologia cyfrową lub drukiem termo sublimacyjnym - pełen prześwit. Wykończone góra wszyty keder usztywniający oraz dwa oczka. Bok - dwa oczka ( w tym jedno na dole). Flagi dostarczone przez Zamawiającego Flagi do miejskich słupów oświetleniowych (system dwustronny - Bulwary): a) flagi w kształcie trójkąta w systemie dwustronnym ((dwa trójkąty na jedną lampę), każda flaga w rozmiarze 48 x 200 cm, b) wykończenie flag: w górną część każdej flagi wszyty usztywniający system keder oraz dwa oczka (bok - dwa oczka w tym jedno na dole), c) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż do tzw. systemu keder, d) flaga z poliestru 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk full color, flagi drukowane technologią cyfrową lub drukiem termo sublimacyjnym - pełen prześwit e) odporność nadruku na wodę i promieniowanie słoneczne, możliwość prania flag. f) razem 240 szt. flag pasujących do dwustronnego systemu keder w tym planowane 2 różne projekty g) na etapie realizacji umowy wskazane oględziny w terenie i konsultacje z Zamawiającym - poniżej rysunek poglądowy. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Opis konstrukcji oraz sposób montażu flag Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowe lokalizacje słupów na bulwarach Ilość: Dwa montaże flag po 120 szt. FLAGI BULWARY Lp. Asortyment Ilość 1. MONTAŻ FLAG 240 szt. 2. DEMONTAŻ 240 szt. 3. FLAGI 240 szt. SUMA Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia 4. Dekoracje Miasta Zakup i montaż Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem wraz z produkcją flag. Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem - 10 szt. Opis systemu: Wysięgniki w całości wykonane ze stali konstrukcyjno stopowej - stal sprężynowa chromowowanadowa 50HF wykonanej zgodnie z normą PN-74/H-84032 dodatkowo ocynkowanej, co gwarantuje ich wysoką odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych (odporność na rdzę oraz promienie UV, sile podmuchy wiatru). Wysięgniki nie mogą być zamocowane na słupach i latarniach na sztywno, koniecznie muszą posiadać system, który gwarantuje odchylanie się wysięgnika - sprężynę wraz z flagą pod naporem siły wiatru. Minimalny kąt odchylenia wysięgnika od miejsca jego montażu: 60º. Wysięgniki muszą być łatwe do montażu, tzn., że ich montaż odbywa się bez użycia jakichkolwiek narzędzi. System dostosowany do rozmiaru flagi 80 x 250 cm , flaga poliester 115g o wysokim parametrze przepuszczalności. Dodatkowo końcówki systemu wyprofilowane i zakończone gumowym lub plastikowym elementem zabezpieczającym flagi przed ześlizgnięciem. Do systemu dołączone taśmy z napinaczami do montażu na słupach o różnej średnicy. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Opis montażu: Montaż na słupach oświetleniowych oraz oświetleniowo trakcyjnych terenie Miasta Szczecin. Montaż na wysokości dolny wysięgnik min. 5 m od podłoża.; górny wysięgnik o 2,5 m wyżej od dolnego zgodnie z wielością flagi dostarczonej przez Zamawiającego. Flagi naciągnięte i zabezpieczone przed spadnięciem. Ilość montaży flag 1200 szt. Demontaż flag w systemie trzytygodniowym 1200 szt. Zaplanowane 4 cykle montażowe i 4 cykle demontażowe. Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. Pierwszy planowany montaż połowa marca 2020 r. W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub usuwania flag w czasie trwania 3 tygodniowej kampanii. Flagi do miejskich słupów oświetleniowych (system jednostronny): a) flagi w kształcie prostokąta w systemie jednostronnym, każda flaga w rozmiarze 80x250 cm, wykończona dwoma tunelami i dodatkowymi oczkami. b) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż do systemu flexflix - poniżej rysunek, c) flaga z poliestru 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk full color, flagi drukowane technologią cyfrową lub drukiem termo sublimacyjnym – pełen prześwit, d) odporność nadruku na wodę i promieniowanie słoneczne, możliwość prania flag. e) razem 1200 sztuk flag do jednostronnego systemu flexflix w tym planowane 4 różne projekty; tj.:  300 sztuk flag x projekt nr 1,  300 sztuk flag x projekt nr 2,  300 sztuk flag x projekt nr 3,  300 sztuk flag x projekt nr 4, f) na etapie realizacji umowy wskazane oględziny w terenie i konsultacje z Zamawiającym - poniżej rysunek poglądowy. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia FLAGI NA SŁUPY Lp. Asortyment Ilość Użycie SUMA 1. Flagi do słupów 300 4 1200 2. Montaż flag do słupów 300 4 1200 3. Systemy do flag 10 1 10 4. Demontaż flag 300 4 1200 SUMA Wymagania techniczne: 5. Dekoracje Miasta Montaż banerów na słupach informacyjnych wraz z ich produkcją. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Lista i lokalizacje słupów informacyjnych w załączniku do Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Montaż na słupach informacyjnych na terenie Miasta Szczecin. Mnotaż/Demontaż flag w systemie trzytygodniowym. Zaplanowane 6 cykle wymian nośników. Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. Pierwszy planowany montaż luty 2021 r. W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub w czasie trwania 3 tygodniowej kampanii. Opis techniczny słupów: 1. attyka:  wymiar 520x300,  blacha ocynk 0,8 mm; 2. Baner  wymiar zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”,  materiał tkanina trykot, gramatura mini 205 gr/m2,  druk / full color umożliwiający przejście tonalne,  rzepy / tzw. pętelka / po obwodzie. 3. listwy mocujące:  - u góry i dołu słupa oraz pionowa,  - pcv 8 mm szerokości 10 cm,  - rzepy , tzw. haczyki / wzdłuż listw. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Druk: Baner: materiał tkanina trykot, gramatura mini 205 gr/m2, Druk / full color umożliwiający przejście tonalne Rzepy o szerokości min 5 cm/ tzw. pętelka / po obwodzie Rzep zszyty z banerem podwójnym szwem Ilość nośników 150 sztuk Ilość projektów od 6 do 150 sztuk. Wymiary nośników zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Demontaż: Zdemontowanie nośników oraz transport do siedziby SAA - Wojska Polskiego 64 Wymiany nośnika: Wymiana obejmuje wymianę(demontaż/montaż) banerów w tym również przywrócenie do stanu poprzedniego SŁUPY INFORMACYJNE Lp. Asortyment Ilość Użycie SUMA Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia 1. Banery do słupów wraz z montażem 25 6 150 2. Wymiana nośnika 25 6 150 3. Demontaż banerów 25 6 150 SUMA 6. Dekoracje Miasta - montaż flag na słupach z podwójnym wysięgnikiem wraz z produkcją flag „Lotnisko” Systemu do montażu flag na słupach z podwójny wysięgnikiem - 50 szt. Opis montażu: Montaż na słupach oświetleniowych na drodze dojazdowej do lotniska - Port Lotniczy Szczecin- Goleniów im. NSZZ Solidarność Montaż na wysokości dolny wysięgnik min. 3 m od podłoża.; górny wysięgnik o 2m wyżej od dolnego zgodnie z wielością flagi dostarczonej przez Zamawiającego. Flagi naciągnięte i zabezpieczone przed spadnięciem. Ilość montaży flag 100 szt. Demontaż flag w systemie trzytygodniowym 100 szt. Zaplanowane 2 cykle montażowe i 2cykle demontażowe. Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. Pierwszy planowany montaż połowa marca 2020 r. W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub usuwania flag w czasie trwania 3 tygodniowej kampanii. Flagi do miejskich słupów oświetleniowych (system jednostronny): f) flagi w kształcie prostokąta w systemie jednostronnym, każda flaga w rozmiarze 90x200 cm, wykończona dwoma tunelami i dodatkowymi oczkami. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia g) flagi uszyte w sposób umożliwiający swobodny montaż do systemu flexflix - poniżej rysunek, h) flaga z poliestru 115g o wysokim parametrze przepuszczalności, nadruk full color, flagi drukowane technologią cyfrową lub drukiem termosublimacyjnym - pełen prześwit, i) odporność nadruku na wodę i promieniowanie słoneczne, możliwość prania flag. j) razem 100 sztuk flag do jednostronnego systemu flexflix w tym planowane2 różne projekty; tj:  50 sztuk flag x projekt nr 1,  50 sztuk flag x projekt nr 2, g) na etapie realizacji umowy wskazane oględziny w terenie i konsultacje z Zamawiającym - poniżej rysunek poglądowy. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia FLAGI NA SŁUPY Lp. Asortyment Ilość Użycie SUMA 1. Flagi do słupów 50 2 50 2. Montaż flag do słupów 50 2 100 3. Demontaż flag 50 2 100 SUMA 7. Dekoracje Miasta - produkcja oraz montaż w wiatach przystankowych na terenie gminy Miasto Szczecin Usługa montażu - polega na założeniu plakatów w specjalnych gablotach w wiatach przystankowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin w tym również wymiany plakatów (definicja wymiany poniżej). Szczegółowy wykaz wiat przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy. Wymiana - polega na ściągnięciu poprzedniej ekspozycji plakatów w specjalnych gablotach w wiatach przystankowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin i zamontowaniu nowych plakatów Usługa demontażu - polega na ściągnięciu poprzedniej ekspozycji plakatów w specjalnych gablotach w wiatach przystankowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczecin i pozostawienia gablot pustych Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych . Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub w czasie trwania kampanii. Nośniki do gablot w wiatach przystankowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Szczeci Plakaty do gablot przystankowych „małe” a) format (110x170 cm) – nakład min 10 sztuk jedna kampania, Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia b) do plakatów na całej jego szerokości (od góry i od dołu) doczepiane paski magnetycznyne szerokości 1 cm, c) ilość kolorów 4/0, d) materiał: papier typu whiteback, sztywny,matowy, gramatura 230g/m2 +/- 10g/m2 e) nakład łączny 1400 sztuk f) projekty przekazane przez zamawiającego elektronicznie w formie plików w wersji pdf lub eps Plakaty do gablot przystankowych „duże” a) format (127 cm x 187) - nakład minimalny jednej kampanii 10 sztuk, b) plakaty bez pasków magnetycznych, c) ilość kolorów 4/4, zadruk dwustronny d) materiał: papier typu WHITEBACK, sztywny, matowy, gramatura 450g/m2 m2 +/- 10g/m2 materiał nie prześwitujący umożliwiający czytelny zadruk dwustronny, g) zamawiający dopuszcza również materiał: papier typu whiteback, sztywny, matowy, gramatura 230g/m2 +/- 10g/m2 klejony ze sobą, zapewniający nieprześwitywanie zadruków e) nakład łączny 250 sztuk f) projekty przekazane przez zamawiającego elektronicznie w formie plików w wersji pdf lub eps GABLOTY W WIATACH PRZYSTANKOWYCH Lp. Asortyment Ilość 1. Plakaty do gablot przystankowych „małe” 1400 2. Plakaty do gablot przystankowych „duże” 250 3. Usługa montażu Plakaty do gablot przystankowych „małe” 1400 4. Usługa montażu Plakaty do gablot przystankowych „duże” 250 4. Usługa demontażu Plakaty do gablot przystankowych „małe” 1400 4. Usługa demontażu montażu Plakaty do gablot przystankowych „duże” 250 SUMA 8. Dekoracje Miasta - produkcja oraz montaż osłon na Witaczach na terenie gminy Miasto Szczecin Usługa montażu - polega na założeniu osłon na witacze na terenie Gminy Miasto Szczecin w tym również wymiany osłon (definicja wymiany poniżej). Szczegółowy wykaz witaczy przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Wymiana - polega na ściągnięciu poprzedniej ekspozycji osłon witaczy na terenie Gminy Miasto Szczecin i zamontowaniu nowych plakatów Usługa demontażu - polega na ściągnięciu poprzedniej ekspozycji osłon wita czy na terenie Gminy Miasto Szczecin i pozostawienia gablot pustych Termin montażu ustalany indywidualnie z maksymalnie 10 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych . Demontaż ustalany indywidualnie z 3 dniowym wyprzedzeniem na podstawie zleceń jednostkowych. W ramach usługi zapewnienie 24 h gotowości do poprawek lub w czasie trwania kampanii. Osłony na witacze (opis techniczny): a) materiał / tricot 215gr/m2 b) grafika dwustronna full color c) komplet 2 szt. / na jeden witacz d) kołnierz szerokości 16 cm e) format / wysokość 5,5 m : szerokość u podstawy 2,8 m f) ilość 30 kompletów ( 5 kompletów x 6 indywidualnych projektów) OSŁONY NA WITACZE Lp. Asortyment Ilość Użycie SUMA 1. Osłony na witacze wraz z montażem 5 6 30 2. Wymiana osłon 5 6 30 3. Demontaż osłon 5 6 30 SUMA Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 Zał. nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Zapisy ogólne: 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektów. Wszelkie powstałe usterki muszą zostać przywrócone do stanu poprzedniego. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, w trakcie prowadzenia prac w obiekcie i zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt. 3. Uszkodzenia powstałe w wyniku demontażu starych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany usunąć lub naprawić na własny koszt. 4. Wykonawca zapewnia podczas montaży i instalacji warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza wykonywanych prac, za utrzymanie należytego ładu i porządku na terenie wykonywania prac, bieżące usuwanie wszystkich nieczystości i odpadów. 6. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność za jakość użytych materiałów i urządzeń do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanej usługi. 7. Wynagrodzenie, za poszczególne części obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia Skrót „SAA - Wojska Polskiego 64” oznacza Szczecińską Agencję Artystyczną, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin Zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia zdjęcia mają charakter poglądowy i stanowią opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 98300000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
51000000-9
22900000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia  (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:     lub  dniach:
lub
data rozpoczęcia: 01.02.2021    lub  zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Czas Realizacji 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym  (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z SIWZ - Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/15/2020
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

data wygaśnięcia: 2021/01/11


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2020/12/22, odpowiedzialny/a: Tomasz Jaworski, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2020/12/22 13:04:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2020/12/22 13:04:23 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2020/12/22 12:21:13 nowa pozycja