Ogłoszenia

SAA/10/2016 Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2017


Ogłoszenie nr 367453 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Szczecin: Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2017 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70479   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4840017, e-mail sekretariatWsaa.szczecin.pl, faks 0-91 4840017.
Adres strony internetowej (URL): www.saa.pl
Adres profilu nabywcy: www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.saa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.saa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
12.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej
Adres:
Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, pok. 32 (sekretariat), 70-479 Szczecin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie lokalnych kampanii outdoorowych w roku 2017 dla Szczecińskiej Agencji Artystycznej
Numer referencyjny: SAA/10/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 Lokalna kampania outdoorowa nr 1 – billboardy 18’ 1.Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 15 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, tj. w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2.Wymagane parametry nośników: a)każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b)powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c)reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d)wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e)nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3.Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4.Oferta powinna zawierać listę lokalizacji nośników reklamowych - dokładny wymiar oraz adres każdej powierzchni wraz z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym lokalizację, stan techniczny oraz estetyczny nośnika. 5.Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 6.Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y. Część 2 Lokalna kampania outdoorowa nr 2 – billboardy 18’ 1.Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 15 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.03.2017 r. do 31.03.2017 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, tj. w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2.Wymagane parametry nośników: a)każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b)powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c)reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d)wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e)nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3.Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4.Oferta powinna zawierać listę lokalizacji nośników reklamowych - dokładny wymiar oraz adres każdej powierzchni wraz z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym lokalizację, stan techniczny oraz estetyczny nośnika. 5.Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 6.Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y.

II.5) Główny kod CPV: 79341000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 264878.00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 16 data rozpoczęcia: 16/01/2017 data zakończenia: 31/01/2017

Okres w dniach: 16 data rozpoczęcia: 16/03/2017 data zakończenia: 31/03/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. Oświadczeniem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp jest lista nośników reklamowych z podaniem ich wymiarów oraz adresów lokalizacji i aktualnych fotografii, potwierdzających ich lokalizację, stan techniczny oraz wygląd - zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, której autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin zapłaty

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

 

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/12/2016, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Lokalna kampania outdoorowa nr 1 – billboardy 18’

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 15 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.01.2017 r. do 31.01.2017 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, tj. w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2.Wymagane parametry nośników: a)każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b)powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c)reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d)wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e)nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3.Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4.Oferta powinna zawierać listę lokalizacji nośników reklamowych - dokładny wymiar oraz adres każdej powierzchni wraz z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym lokalizację, stan techniczny oraz estetyczny nośnika. 5.Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 6.Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15854.00
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 16/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin zapłaty

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Lokalna kampania outdoorowa nr 2 – billboardy 18’

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Wynajem powierzchni reklamowej wraz z drukiem, wyklejeniem i ekspozycją 15 reklam na nośnikach typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej od min. 18 m2 każdy, w terminie od 16.03.2017 r. do 31.03.2017 r. w Szczecinie, w miejscach o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz pieszych, tj. w centrum miasta Szczecina, na głównych skrzyżowaniach oraz na głównych drogach przy trasach wjazdowych do miasta Szczecina. 2.Wymagane parametry nośników: a)każdy nośnik ma posiadać estetyczną, wolną od jakichkolwiek graffiti lub innych malowideł, nie zniszczoną i nie uszkodzoną ramę; b)powierzchnie mają być nośnikami wolnostojącymi na nodze o wysokości min. 3 m (tzn. minimum na wysokości 3m powinna znajdować się dolna rama nośnika); c)reklama ma być w całości widoczna (nie zasłonięta np. zielenią: krzewy, drzewa) d)wszystkie nośniki powinny posiadać własne oświetlenie zewnętrzne; e)nośniki znajdujące się przy drogach mają być zlokalizowane po prawej stronie tej drogi w stosunku do kierunku ruchu. 3.Druk na materiale dostosowanym do wielkości i rodzaju nośnika. 4.Oferta powinna zawierać listę lokalizacji nośników reklamowych - dokładny wymiar oraz adres każdej powierzchni wraz z aktualnym zdjęciem, potwierdzającym lokalizację, stan techniczny oraz estetyczny nośnika. 5.Projekt graficzny reklamy zostanie dostarczony Wykonawcy do wykonania druku, na 10 dni przed planowaną ekspozycją zgodnie z ww. terminem. 6.Na nośnikach mogą obowiązywać różne layout-y.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15854.00
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 16/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin zapłaty

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


data wygaśnięcia: 2016/12/15


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/12/15, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/12/15 14:28:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/12/15 14:28:24 nowa pozycja