Ogłoszenia

SAA/3/2011. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę techniczną przedsięwzięcia Sylwester Miejski 2011/2012 odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 343248-2011 z dnia 2011-10-19 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę techniczną przedsięwzięcia Sylwester Miejski odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach w obrębie ulic: Pl. Armii Krajowej, Ogińskiego i Moniuszki.
Termin składania ofert: 2011-11-02


Numer ogłoszenia: 343702 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:343248 - 2011 data 19.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, fax. 0-91 4840017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest:Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także wykonawca wykazał albo nie wykazał brak podstaw do wykluczenia.
 • W ogłoszeniu powinno być:Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest:Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także wykonawca wykazał albo nie wykazał brak podstaw do wykluczenia.
 • W ogłoszeniu powinno być:Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest:Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także wykonawca wykazał albo nie wykazał brak podstaw do wykluczenia.
 • W ogłoszeniu powinno być:Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest:Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także wykonawca wykazał albo nie wykazał brak podstaw do wykluczenia.
 • W ogłoszeniu powinno być:Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.3).
 • W ogłoszeniu jest:nie.
 • W ogłoszeniu powinno być:tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega wydłużeniu wskutek wystąpienia zdarzeń niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego o czas równy trwaniu takich zdarzeń lub jego skutków. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (przedmiotu zamówienia). W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena brutto wynagrodzenia wykonawcy jest równa cenie brutto podanej w złożonej ofercie.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:III.4.2).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

data wygaśnięcia: 2011/11/02


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2011/10/19, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2011/10/24 13:21:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2011/10/24 13:21:26 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/21 10:20:12 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/21 10:17:20 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/20 10:05:13 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/20 10:03:38 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/20 09:49:15 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/20 09:37:05 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2011/10/19 15:19:46 nowa pozycja