Ogłoszenia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante


Polska-Szczecin: Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

2021/S 050-126338

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szczecińska Agencja Artystyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510014449
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Drzewiecka-Solarek
E-mail: i.solarek@saa.pl
Tel.: +48 914319571
Faks: +48 914319573
Adresy internetowe:
Główny adres: https://saa.pl/
Adres profilu nabywcy: www.saa.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: miejska instytucja kultury

I.5)Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie projektu artystycznego pn. Fryderyk Festiwal 2021” w Szczecinie

Numer referencyjny: SAA/1/2021

II.1.2)Główny kod CPV

92340000 Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia udzielanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp jest wykonanie projektu artystycznego „Nagrody muzyczne Fryderyk”, w 2021 r., przyznawane przez Akademię Fonograficzną. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą, jest wykonawca. Nazwa „Fryderyk” jest objęta ochroną prawną. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Fryderyk”, jak również udzielania licencji na ich eksploatację, w tym podczas uroczystości wręczenia nagród. Nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP jako zastrzeżony znak towarowy, z prawem do używania jako logo imprezy. W zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 500 000.00 PLN

II.2)Opis

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia udzielanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp jest wykonanie projektu artystycznego „Nagrody muzyczne Fryderyk”, w 2021 r., przyznawane przez Akademię Fonograficzną. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą, jest wykonawca. Nazwa „Fryderyk” jest objęta ochroną prawną. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem „Fryderyk”, jak również udzielania licencji na ich eksploatację, w tym podczas uroczystości wręczenia nagród. Nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP jako zastrzeżony znak towarowy, z prawem do używania jako logo imprezy. W zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nazwa „Fryderyk” z dodanym oznaczeniem roku przyznawana jest począwszy od edycji „Fryderyk '94” i jest objęta ochroną prawną (prawo ochronne nr 218902 na znak towarowy „Fryderyk” oraz prawo ochronne nr 218901 na znak towarowy „Nagroda Akademii Fonograficznej Fryderyk”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji

  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu artystycznego „Nagrody muzyczne Fryderyk”, w 2021 r. w Szczecinie. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Z treści art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia trzech przesłanek:

1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów;

2) ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych;

3) Zamawiający musi wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Przepis art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Nagrody muzyczne Fryderyk przyznawane są w każdym roku przez Akademię Fonograficzną. Akademia została utworzona w celu dokonania raz w roku przeglądu wydanych na polskim rynku muzycznym wydawnictw fonograficznych i wyboru laureatów nagród Fryderyk w poszczególnych kategoriach artystycznych oraz dla wypowiadania się w kwestiach istotnych dla polskiego środowiska muzycznego. Akademia powstała na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku Producentów Audio Video, który jest organizatorem nagród i działa w ramach realizacji celów statutowych określonych w statucie ZPAV. Właścicielem wszelkich praw, w tym majątkowych i niemajątkowych związanych z nagrodą oraz galą jest organizator. Nazwa Fryderyk z dodanym oznaczeniem roku przyznawana jest począwszy od 1994 r. i jest objęta ochroną prawną (prawo ochronne nr 218902 na znak towarowy Fryderyk oraz prawo ochronne nr 218901 na znak towarowy Nagroda Akademii Fonograficznej Fryderyk. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania nazwą, logo i symbolem Fryderyk, jak również udzielania licencji na ich eksploatację, w tym podczas uroczystości wręczenia nagród, określoną w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

09/03/2021

V.2.2)Informacje o ofertach

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Związek Producentów Audio Video
Krajowy numer identyfikacyjny: 5270011921
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 5a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-446
Państwo: Polska
E-mail: biuro@zpav.pl
Tel.: +48 226229219
Faks: +48 226229219
Adres internetowy: http://www.zpav.pl/

Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 500 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 500 000.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Z treści art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia trzech przesłanek:

1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów;

2) ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych;

3) Zamawiający musi wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Pierwsza przesłanka („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”), oznacza, że Zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza zaproszonym do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Druga z przesłanek („ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów”), oznacza, że zakresem art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego.

Przepis art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

 


data wygaśnięcia: 2021/05/09


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2021/03/12, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2021/03/12 12:00:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2021/03/12 12:00:50 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2021/03/12 11:56:25 nowa pozycja