Ogłoszenia

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Ogłoszenie nr 550019136-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.

Szczecin: Wykonanie koncertu Erykah Badu w dniu 25 marca 2019 r. w Szczecinie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017. 
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie koncertu Erykah Badu w dniu 25 marca 2019 r. w Szczecinie 
Numer referencyjny  SAA/1/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie koncertu Erykah Badu w dniu 25 marca 2019 r. w Szczecinie

II.5) Główny Kod CPV: 92312250-8 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 901848 
Waluta: 
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych. Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - dalej jako „Pzp”, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Dla prawidłowego zastosowania przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zamawiający musi bowiem wykazać, iż tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie w ogóle zamówienie wykonać. Konieczne jest zatem obiektywne ustalenie przez zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do danego konkretnego zamówienia istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować zamówienie. O zamiarze zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego - występu Erica Wright znanej w profesjonalnej działalności jako „Erykah Badu”, zdecydowały wysoki stopień zindywidualizowania, niepowtarzalny, unikatowy charakter jej działalności twórczej i artystycznej. Z tego też względu nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zaproszony do negocjacji wykonawca - firma Control Freaq Records, Inc., 1409 S. Lamar str., Pallas, Texas 75215, posiada wyłączne prawo zawierania w imieniu Erykah Badu umów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w stosunku do Szczecin Jazz Festival / Szczecin Agencja Artystyczna. Wykonanie koncertu Erykah Badu w Szczecinie w dniu 25 marca 2019 r., bez zawarcia umowy z firmą Control Freaq Records, Inc., 1409 S. Lamar str., Pallas, Texas 75215, nie będzie możliwe i taki stan rzeczy ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny. Indywidualne cechy artysty Erykah Badu powodują, że w zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez Zamawiającego. Ze względu na zindywidualizowany charakter artysty, wykonanie koncertu przez innego artystę nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Posiadanie przez firmę Control Freaq Records, Inc., 1409 S. Lamar str., Pallas, Texas 75215, wyłącznego prawa do zawierania w imieniu Erykah Badu umów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zawarcia umowy na występ Erykah Badu w Szczecinie w dniu 25 marca 2019 r. w ramach imprezy Szczecin Jazz Festival, powoduje, że wybór innego wykonawcy w celu wykonania koncertu Erykah Badu w Szczecinie w dniu 25 marca 2019 r. nie jest możliwy.

 


data wygaśnięcia: 2019/01/30


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2019/01/30, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/01/30 13:58:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/01/30 13:58:18 nowa pozycja