Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy SAA/10/2017


Ogłoszenie nr 92262 - 2017 z dnia 2017-06-02 r.
Szczecin: wykonanie projektu artystycznego pn. „The Voice of Poland” w dniu 6 sierpnia 2017 r. w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4840017, 91 4319571, faks 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl Adres strony internetowej (URL): www.saa.pl

Adres profilu nabywcy: www.saa.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.saa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: miejska instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie projektu artystycznego pn. „The Voice of Poland” w dniu 6 sierpnia 2017 r. w Szczecinie
Numer referencyjny SAA/10/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego - Szczecińską Agencję Artystyczną jest wykonanie przez Spółkę Rochstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384 - dalej jako „Spółka Rochstar”, „Konkursu Wokalnego The Voice of Poland” - dalej jako „The Voice of Poland”, w dniu 6 sierpnia 2017 r. w czasie finału zlotu żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r. - imprezy o randze światowej. The Voice of Poland jest polskim programem telewizyjnym emitowanym przez stację telewizyjną TVP 2 i adaptacją formatu The Voice. Celem The Voice of Poland jest odkrycie talentów wokalnych z warunkiem ukończenia przez uczestników 15 lat. Format The Voice of Poland posiada unikalną i niepowtarzalną formułę konkursu polegającego na rywalizacji uczestników o tytuł najlepszego głosu w Polsce.

II.5) Główny kod CPV): 79952100-3,
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 528500.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła nowe zasady udzielania zamówień publicznych - na usługi społeczne i inne szczególne usługi (w skrócie „usługi społeczne”). Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Usługi społeczne zastąpiły tym samym obowiązujący podział usług na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Problematyka udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi została uregulowana w dziale III w rozdziale 6 (art. 138g - 138t Pzp). Zgodnie z art. 138g ust. 1 pkt 1 Pzp do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi przepisy Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż mniejsza niż 750 000 euro, przepis art. 138o ust. 1 Pzp wymaga, aby postępowanie było przeprowadzone w sposób określony w art. 138 ust. 2-4 Pzp. Oznacza to, że do zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro przepisy Pzp nie mają zastosowania. Wyjątek stanowią jedynie przepisy Pzp odnoszące się do zasad ustalania wartości zamówienia oraz art. 138o ust. 2-4 Pzp. W konsekwencji zamawiający udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp stosuje własną procedurę, z uwzględnieniem art. 138o ust. 2-4 Pzp. Udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający może stosować instytucje prawa zamówień publicznych oraz procedury wzorując się na trybach: 1) przetargu nieograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy), 2) przetargu publicznego ograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert), 3) negocjacji z ogłoszeniem (wstępna kwalifikacja wykonawców, oferty wstępne, negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaproszenie do składania ofert), 4) dialogu technicznego (wstępna kwalifikacja wykonawców, prowadzenie dialogu w celu porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców i wyboru rozwiązań lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby, zaproszenie do składania ofert). Stosowanie instytucje prawa zamówień publicznych oraz procedury opartej na postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie oznacza, że zamówienie udzielane będzie w trybie przetargu nieograniczonego, do którego stosuje się przepisy Pzp. Analogicznie w przypadku stosowania procedur właściwych dla trybów przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego. Na podstawie art. 138o ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany udzielać zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Na podstawie art. 138o ust. 3 Pzp zamawiający jest obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej) ogłoszenie o zamówieniu, które powinno zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia. Na podstawie art. 138o ust. 4 Pzp niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający jest obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, a w razie nieudzielenia zamówienia niezwłocznie zamieścić informację o nieudzieleniu zamówienia. Z przepisu art. 138o ust. 2 Pzp nie wynika natomiast bezwzględny obowiązek stosowania procedury konkurencyjnej. Nie sposób bowiem przyjąć, że w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn o obiektywnym charakterze, nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze do opisanego w przedmiocie zamówienia, a sam opis nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zamawiający nie ma prawa do udzielenia zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą. W zaistniałej sytuacji opieranie się na sensie językowym przepisu art. 138o Pzp w jawny sposób kłóciłoby się ze zdrowym rozsądkiem. W takim przypadku zasada pierwszeństwa wykładni językowej w odniesieniu do art. 138o Pzp prowadziłaby do rezultatów absurdalnych (argumentum ad absurdum). Należy zauważyć, że przepis art. 138i ust. 3 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot, o których mowa w art. 138g ust. 1 Pzp na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Pzp. Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego - Szczecińską Agencję Artystyczną jest wykonanie przez Spółkę Rochstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384 - dalej jako „Spółka Rochstar”, „Konkursu Wokalnego The Voice of Poland” - dalej jako „The Voice of Poland”, w dniu 6 sierpnia 2017 r. w czasie finału zlotu żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r. - imprezy o randze światowej. The Voice of Poland jest polskim programem telewizyjnym emitowanym przez stację telewizyjną TVP 2 i adaptacją formatu The Voice. Celem The Voice of Poland jest odkrycie talentów wokalnych z warunkiem ukończenia przez uczestników 15 lat. Format The Voice of Poland posiada unikalną i niepowtarzalną formułę konkursu polegającego na rywalizacji uczestników o tytuł najlepszego głosu w Polsce. The Voice of Poland stanowi format telewizyjny stanowiący własność Talpa Content BV. Na podstawie umowy zawartej między Global Music & Talent Agency („GMTA”) - spółką zależną Talpa Content - a Rochstar. GMTA udzieliła Spółce Rochstar praw do produkcji, promocji i organizacji koncertu wykorzystującego Markę, który ma odbyć się w Szczecinie, w dniu 6 sierpnia 2017 r., w którym będą występować zawodnicy biorący udział w poprzednich programach The Voice of Poland. Formuła konkursu The Voice of Poland powoduje, że jego wykonania nie można porównać do formuły żadnego innego przedsięwzięcia artystycznego lub rozrywkowego. W przypadku konkursu The Voice of Poland Zamawiający nie ma żadnego wpływu na jego kształt i przebieg. W zaistniałej sytuacji nie można przyjąć, że istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze (zbliżone, porównywalne) w stosunku do formatu The Voice of Poland, a także, iż formatu (formuła) The Voice of Poland jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez zamawiającego. Ponadto konkurs The Voice of Poland może być wykonany wyłącznie przez Spółkę Rochstar - producenta. W związku z powyższym spełnione są również wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp. Formuła konkursu The Voice of Poland powoduje, że jego wykonania nie można zaliczyć do usług społecznych. Przedmiotem zamówienia nie są bowiem usługi z zakresu sensu stricte organizacji imprezy kulturalnej (CPV: 79952100-3) lub festiwalu (CPV: 79953000-9), tylko usługi rozrywkowe (CPV: 2300000-4) oraz przedstawienia artystyczne (92340000-6). Gdyby nawet przyjąć, że przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych lub usługi w zakresie organizacji festiwali zaliczane do usług społecznych, Spółka Rochstar pozostaje nadal jedynym wykonawcą (producentem) konkursu The Voice of Poland. Ze względu na ustaloną wartość zamówienia do udzielenia zamówienia na wykonanie projektu artystycznego pn. „The Voice of Poland w dniu 6 sierpnia 2017 roku w Szczecinie należy stosować przepisy Pzp właściwe dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Rochstar Spółka Akcyjna,  alicja.czarnecka@rochstar.tv,  ul.Wał Miedzeszyński 384,  03-994,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

data wygaśnięcia: 2017/08/31


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2017/06/02, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2017/06/02 16:39:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/06/02 16:39:04 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/06/02 16:38:12 nowa pozycja