Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 189987-2016


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 157517-2016 z dnia 2016-07-26 r.Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Szczecin
Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.


Szczecin: Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 189987 - 2016; data zamieszczenia: 26.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 157517 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92.30.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:24.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Promotor United Entertainment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 731707,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:731707,32
  • Oferta z najniższą ceną:731707,32/ Oferta z najwyższą ceną:731707,32
  • Waluta:PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz c) Pzp jest wykonanie na wykonanie projektu artystycznego - ESKA MUSIC AWARDS 2016 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 26 sierpnia 2016 r. w Szczecinie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek 1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, oraz 2) ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Pierwsza przesłanka - przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, oznacza, że zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza podmiotem który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wybranego wykonawcę. Druga z przesłanek - ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów, oznacza, że ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów, a zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona taka wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.). Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw należy wskazać również ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.). ESKA MUSIC AWARDS jest coroczną nagrodą muzyczną przyznawaną artystom, którzy cieszyli się największą popularnością wśród słuchaczy Radio ESKA. Zwycięzcy wyłaniani są spośród artystów nominowanych przez kapitułę ESKA MUSIC AWARDS w głosowaniu słuchaczy. Kapituła ESKA MUSIC AWARDS przydziela nominacje polskim artystom w 7 kategoriach Najlepsza Artystka, Najlepszy Artysta, Najlepszy Debiut Radiowy, Najlepszy Zespół, Najlepszy Hit, Najlepsze Video Roku, Najlepszy Artysta W Sieci. Wykonawca - Promotor United Entertainment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04 - 190 Warszawa, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego ESKA MUSIC AWARDS FESTIVAL.


data wygaśnięcia: 2016/08/29


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/08/29, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2016/08/29 15:20:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2016/08/29 15:20:25 nowa pozycja