Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia SAA/2/2019


Ogłoszenie nr 510025324-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Szczecińska Agencja Artystyczna: Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin” SAA/2/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 506085-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017. 
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin” SAA/2/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SAA/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Kod CPV 98300000-6 51000000-9 22900000-9

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 98300000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 51000000-9, 22900000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 241683.74 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 297217.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297217.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352930.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 241683.74 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Paleta S.C., ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin 
Email wykonawcy: biuro@paletasc.nazwa.pl 
Adres pocztowy: Paleta S.C., ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin 
Kod pocztowy: 71-215 
Miejscowość: Szczecin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 297271.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297271.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352930.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

1. Paleta S.C., ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin -cena – 60 pkt, -czas realizacji - 40 pkt; -łączna punktacja – 100 pkt; 2. Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Skłodowskiej- Curie 8/2, 71-332 Szczecin -cena – 50,54 pkt, -czas realizacji - 40 pkt; -łączna punktacja – 90,54 pkt.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 92 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.) - najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.


data wygaśnięcia: 2019/02/08


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2019/02/08, odpowiedzialny/a: Tomasz Jaworski, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/02/08 14:05:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/02/08 14:05:32 nowa pozycja