Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Szczecińska Agencja Artystyczna 852-00-14-449
al. Wojska Polskiego 64 Szczecin
70-479
Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Drzewiecka-Solarek Tel.: +48 914319576
E-mail: i.solarek@saa.pl Faks: +48 914319572 Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.saa.pl I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: miejska instytucja kultury I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Wykonanie wydarzenia artystycznego - koncertu Andrea Bocelli w dniu 5 sierpnia 2017 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie
Numer referencyjny: Oznaczenia sprawy SAA 9/2016 II.1.2) Główny kod CPV
92312250
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, jest miejską instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.
Na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b i pkt 1a ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia oraz usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 567 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 567 000.01 PLN brana pod uwagę
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92312200
92312250
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Kod NUTS: PL4
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szczecin, Wały Chrobrego.
II.2.4) Opis zamówienia:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a i b i pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm., zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Ponadto na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe
Zaproszony do negocjacji Wykonawca jest wyłącznym przedstawicielem występu Artysty w Polsce, w okresie
05.07.2017-04.09.2017 a wyłączność obejmuje wszelkie rodzaje formatu występów, włączając w to występy odbywające się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, prywatne i publiczne, bezpłatne jak i za opłatą biletową, masterclass, operowe, solowe lub z towarzyszącą orkiestrą i zespołem.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty   budowlane/dostawy/usługi   mogą   być   zrealizowane   tylko   przez   określonego   wykonawcę   z następującego powodu:
• zamówienie  mające  na  celu  stworzenie  lub  nabycie  niepowtarzalnego  dzieła  sztuki  lub  wykonania artystycznego
Wyjaśnienie:
Zamawiający Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, Szczecin, jest miejską instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm., zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne
lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Ponadto na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.
Zamawiający w związku z wydarzeniami artystycznymi towarzyszącymi finałowi zlotu żaglowców The Tall Ships Races w Szczecinie w 2017 r. imprezą o randze światowej, zamierza zrealizować przedsięwzięcie artystyczne występ Andrea Bocelli ,dalej również jako Artysta, światowej sławy śpiewaka operowego, tenora, kompozytora i multiinstrumentalisty, zgodnie ze stworzonym przez Artystę dziełem artystycznym, stanowiący przejaw jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze. O zamiarze zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego, występu Andrea Bocelli, zdecydowały istotne cechy jego twórczości, wysoki stopień zindywidualizowania, niepowtarzalny, unikatowy charakter jego działalności twórczej i artystycznej. Wykonanie takiego dzieła przez innego artystę nie pozwoliłoby zatem na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zaproszony do negocjacji Wykonawca PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Poznańska 72,dalej jako PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK jest wyłącznym przedstawicielem występu Artysty w Polsce, gdyż przysługują jej wyłączne prawa do promowania i produkcji wszystkich koncertów Artysty w Polsce, które odbędą się pomiędzy 5 lipca 2017 a 4 września 2017 włącznie.  Wyłączność obejmuje wszelki rodzaj
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 181-325076 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: SAA 9/2016
Nazwa:
Wykonanie wydarzenia artystycznego - koncertu Andrea Bocelli w dniu 5 sierpnia 2017 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/10/2016
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PRESTIGE MJM Sp. z o.o. SK
0000461736
ul. Poznańska 72 Ostrów Wielkopolski 63-400
Polska
Tel.: +48 627346261
E-mail: biuro@imprezyprestige.com Faks: +48 627346261
Kod NUTS: PL418
Adres    internetowy:http://www.prestigemjm.com/ Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 195 121.95 PLN
Najtańsza oferta: 3 567 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 567 000.01 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres   internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nie dotyczy Nie dotyczy Polska
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Termin wniesienia odwołania - 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres   internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2016

data wygaśnięcia: 2016/12/15


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/11/15, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/11/15 09:02:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/11/15 09:02:14 modyfikacja wartości
Iwona Igielska 2016/11/15 09:00:25 nowa pozycja