Rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SAA/8/2017


Ogłoszenie nr 96925 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.

Szczecin: Wykonanie projektu artystycznego pn. ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 72223-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szczecińska Agencja Artystyczna, krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4840017, 91 4319571, faks 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl
Adres strony internetowej (URL): www.saa.pl
Adres profilu: www.saa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.saa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: miejska instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie projektu artystycznego pn. ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SAA/8/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp jest wykonanie na wykonanie projektu artystycznego ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 92340000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT447000.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Promotor United Entertainment sp. z o.o.,  eszczepanska@grupazpr.pl,  ul. Jubilerska 10,  04-190,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 447000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 447000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 447000.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp jest wykonanie na wykonanie projektu artystycznego ESKA MUSIC AWARDS 2017 wraz z wręczeniem nagrody ESKA MUSIC AWARDS 2016, w dniu 17 czerwca 2017 r. w Szczecinie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek: przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, oraz ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Ponadto zamawiający musi wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Pierwsza przesłanka („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”), oznacza, że zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza zaproszonym do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Druga z przesłanek („ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów”), oznacza, że zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw należy wskazać również ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. ESKA MUSIC AWARDS jest coroczną nagrodą muzyczną przyznawaną artystom, którzy cieszyli się największą popularnością wśród słuchaczy Radio ESKA. Zwycięzcy wyłaniani są spośród artystów nominowanych przez kapitułę ESKA MUSIC AWARDS w głosowaniu słuchaczy. Kapituła ESKA MUSIC AWARDS przydziela nominacje polskim artystom w 7 kategoriach: Najlepsza Artystka, Najlepszy Artysta, Najlepszy Debiut Radiowy, Najlepszy Zespół, Najlepszy Hit, Najlepsze Video Roku, Najlepszy Artysta W Sieci. Wykonawca Promotor United Entertainment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego ESKA MUSIC AWARDS FESTIVAL. W zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez zamawiającego.


data wygaśnięcia: 2017/06/30


udostępnił: Szczecińska Aganecja Artystyczna, wytworzono: 2017/06/14, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2017/06/14 10:26:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/06/14 10:26:40 nowa pozycja