Rozstrzygnięcia

SAA9/2016 Ogłosznie zmian i dodatkowych informacji


Sprostowanie

 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I:Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)          Nazwa ia dresy

Szczecińska Agencja Artystyczna 852-00-14-449

al.Wojska Polskiego 64 Szczecin 70-479 Polska

Osoba do kontaktów  :Izabella Drzewiecka-Solarek Tel.:+48914319576

E-mail: i.solarek@saa.pl Faks:+48914319572 Kod NUTS:PL424

Adresy internetowe:

Główny adres:http://www.saa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)          Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)       Nazwa:

Wykonanie wydarzenia artystycznego-koncertu Andrea Bocelli w dniu 5 sierpnia 2017 roku na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Numer referencyjny:Oznaczenia sprawy SAA9/2016

II.1.2)       GłównykodCPV

92312250

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4 )Krótkiopis:

Zamawiający-Szczecińska Agencja Artystyczna,Al.Wojska Polskiego 64,70-479 Szczecin,jest miejską instytucją kultury,a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych.Napodstawie art.67 ust.1 pkt1 lit.a i b i pkt 1 a ustawy-Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze lub związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów-jeżeli nieistnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia oraz usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Sekcja VI:Informacje uzupełniające

  1. Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:LoginTEDeSender:ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia:2016-145783

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:14/11/2016

Sekcja VII:Zmiany

VII.1)        Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1)      Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)      Tekst,który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.7

Miejsce,w którym znajduje się tekst do modyfikacji:Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Zamiast:

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta:3567000.00PLN/Najdroższa oferta:3567000.01PLN brana pod uwagę

Powinno być:

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta:2900.00PLN/ Najdroższa oferta:2900000.01PLN brana pod uwagę

Numer sekcji: V.2.4

Miejsce,w którym znajduje się tekst do modyfikacji:Informacje na temat wartości zamówienia/części(bez VAT)

Zamiast:

Najtańsza oferta:3567000.00PLN/ Najdroższa oferta:3567000.01PLN brana pod uwagę

Powinno być:

                 Najtańsza oferta:2900000.00PLN/ Najdroższa oferta:2900000.01PLN brana pod uwagę

VII.2)        Inne dodatkowe informacje:

brak


data wygaśnięcia: 2016/11/16


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/11/16, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2016/11/16 15:35:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2016/11/16 15:35:03 nowa pozycja