Rozstrzygnięcia

SAA/4/2011.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych-izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby SAA


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 386824-2011 z dnia 2011-11-18 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy Al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie....
Termin składania ofert: 2011-12-07


Szczecin: SAA/4/2011
Numer ogłoszenia: 10982 - 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 386824 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: miejska instytuacja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:SAA/4/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie robót remontowych - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:10.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ECAA EURO CONSULTING ARTUR ADAMIAK, UL. POZNAŃSKA 1A, 71-785 SZCZECIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 225741,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:277662,00
  • Oferta z najniższą ceną:277662,00/ Oferta z najwyższą ceną: 344402,84
  • Waluta:PLN.

data wygaśnięcia: 2012/01/12


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2012/01/12, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2012/01/12 13:38:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2012/01/12 13:38:52 nowa pozycja