Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 510194034-N-2019 z dnia 13-09-2019 r.
Szczecińska Agencja Artystyczna: Wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020”, w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550191195-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl
Adres profilu nabywcy: www.saa.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.saa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: miejska instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020”, w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SAA/10/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020 w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.”Przedmiotem zamówienia jest nabycie konkretnego formatu muzycznego, który może być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79953000-9
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292682.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa
Email wykonawcy: sojazz@jazz.szczecin.pl
Adres pocztowy: ul. Małkowskiego 20/19
Kod pocztowy: 70-305
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 292682.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292682.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292682.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 292682.93
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 292682.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292682.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292682.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp wynika, że udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego spełnienia dwóch przesłanek: przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, oraz ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów ustawowych. Ponadto zamawiający musi wykazać, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Pierwsza przesłanka („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”), oznacza, że zamawiający powinien udowodnić, iż żaden inny wykonawca, poza zaproszonym do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót budowlanych, które pod względem funkcjonalnym mogłyby stanowić rozwiązania równoważne oferowanym przez wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Druga z przesłanek („ochrona praw wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów”), oznacza, że zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp będą objęte wyłącznie sytuacje, w których ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów ustawowych. Ochrona taka nie może wynikać ze stosunku zobowiązaniowego. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp zezwala zatem na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wśród takich ustaw należy wskazać również ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu artystycznego pn. „Szczecin Jazz Festiwal 2020 w dniach 12.03-22.03.2020 r. w Szczecinie.” Oznaczenie sprawy: SAA/10/2019. Przedmiotem zamówienia jest nabycie konkretnego formatu muzycznego, który może być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji. W zaistniałej sytuacji nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze wobec formatu muzycznego „Szczecin Jazz Festiwal 2020 realizowanego przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Przesłanka, o której mowa w („przedmiot zamówienia może być zrealizowany jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych”) oznacza, że tylko Wykonawca, którego zamawiający zaprosił do negocjacji będzie mógł wykonać przedmiot zamówienia publicznego i taki stan rzeczy musi mieć charakter trwały i nieprzezwyciężalny. Wykonawca – Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa -70-305 Szczecin, ul. Małkowskiego 20/19, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego „SZCZECIN JAZZ” (numer prawa ochronnego: 291119; udzielenie prawa ochronnego ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego).

data wygaśnięcia: 2019/09/13


udostępnił: Szczecińska Agecja ArtystycznaI, wytworzono: 2019/09/13, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/09/13 15:50:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/09/13 15:50:34 nowa pozycja