Rozstrzygnięcia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SAA/3/MCh/2017


 

Szczecin, dnia 15 luty 2017 r.

 

 

 

Wykonawcy, który złożyli oferty

 

 

 

 

 

Dotyczy:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy:

SAA/3/MCh/2017

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Druk i dostawa druków promocyjnych”.

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.)

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

Zapol Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru

 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.) - najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną.

 

W postępowaniu jedynym kryterium oceny jest cena.

 

Wykonawca Zapol Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42, 71-062  Szczecin, złożył ofertę z najniższą ceną - 320 093,00 zł brutto zł brutto, która otrzymała - 100 pkt.

 

 1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację:

 

 1. Rex Druk Remigiusz Kowalski Stefania Kowalska, ul. Dębogórska 34, 71-717 Szczecin,

- cena - , 348 750,00  zł brutto

 • 91,78 pkt;
 • Drucker Adam Stec, 70-001 Szczecin, Ustowo 40 d,
  • cena -  370 778,00 zł zł brutto,
  • 86,33 pkt.

 

 1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym
  i prawnym:

 

W postępowaniu nie odrzucono ofert.

 

 1. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 

Nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

 

 


 

 

 

 

……………………….

      Dyrektor SAA


data wygaśnięcia: 2017/02/15


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2017/02/15, odpowiedzialny/a: Monika Chojnacka, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2017/02/15 15:53:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2017/02/15 15:53:32 nowa pozycja