Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia usługi, Szczecin SAA/3/2011


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 343248-2011 z dnia 2011-10-19 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę techniczną przedsięwzięcia Sylwester Miejski odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach w obrębie ulic: Pl. Armii Krajowej, Ogińskiego i Moniuszki.
Termin składania ofert: 2011-11-02


Szczecin: SAA/3/2011
Numer ogłoszenia: 390788 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 343248 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, faks 0-91 4840017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: miejska instytuacja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:SAA/3/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna przedsięwzięcia Sylwester miejski odbywającego się w Szczecinie na Jasnych Błoniach, w obrębie Pl. Armii Krajowej oraz ulic Ogińskiego i Moniuszki.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.95.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: JOANNA GÓRALSKA, UL. MODRA 88A/3, 71-220 BEZRZECZE, kraj/woj. zachodniopomorskie.
  • WOJCIECH GĄGOROWSKI, UL. ŚWIĘTOBORZYCÓW 8/30, 71-655 SZCZECIN, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 126340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:165607,20
  • Oferta z najniższą ceną:165607,20/ Oferta z najwyższą ceną: 603622,50
  • Waluta:PLN.

data wygaśnięcia: 2011/11/23


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2011/11/23, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka - Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2011/11/23 14:40:01
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska  2011/11/23 14:40:01  modyfikacja wartości 
Iwona Igielska  2011/11/23 14:22:53  nowa pozycja