Rozstrzygnięcia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia SAA/1/2019


Ogłoszenie nr 510022111-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.
Szczecińska Agencja Artystyczna: Wykonanie koncertu Erykah Badu w dniu 25 marca 2019 r. w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550019136-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl
Adres profilu nabywcy: sekretariat@saa.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.saa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie koncertu Erykah Badu w dniu 25 marca 2019 r. w Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SAA/1/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - dalej jako „Pzp”, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Dla prawidłowego zastosowania przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zamawiający musi bowiem wykazać, iż tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie w ogóle zamówienie wykonać. Konieczne jest zatem obiektywne ustalenie przez zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do danego konkretnego zamówienia istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować zamówienie. O zamiarze zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego - występu Erica Wright znanej w profesjonalnej działalności jako „Erykah Badu”, zdecydowały wysoki stopień zindywidualizowania, niepowtarzalny, unikatowy charakter jej działalności twórczej i artystycznej. Z tego też względu nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92312250-8

Dodatkowe kody CPV: 92312250-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 901848.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  1
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Control Freaq Records, Inc.
Email wykonawcy: wardwhite4@gmail.com
Adres pocztowy: 1409 S. Lamar str., Pallas
Kod pocztowy: 75-215
Miejscowość: Texas
Kraj/woj.: Stany Zjednoczone

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: USA
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 901848.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 901484.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 901484.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający - Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, jest samorządową instytucją kultury, a do jej zadań należy organizowanie przedsięwzięć artystycznych. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - dalej jako „Pzp”, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Dla prawidłowego zastosowania przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zamawiający musi bowiem wykazać, iż tylko i wyłącznie dany wykonawca jest w stanie w ogóle zamówienie wykonać. Konieczne jest zatem obiektywne ustalenie przez zamawiającego, czy w danej sytuacji, w odniesieniu do danego konkretnego zamówienia istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować zamówienie. O zamiarze zrealizowania przedsięwzięcia artystycznego - występu Erica Wright znanej w profesjonalnej działalności jako „Erykah Badu”, zdecydowały wysoki stopień zindywidualizowania, niepowtarzalny, unikatowy charakter jej działalności twórczej i artystycznej. Z tego też względu nie istnieje również rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Zaproszony do negocjacji wykonawca - firma Control Freaq Records, Inc., 1409 S. Lamar str., Pallas, Texas 75215, posiada wyłączne prawo zawierania w imieniu Erykah Badu umów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w stosunku do Szczecin Jazz Festival / Szczecin Agencja Artystyczna. Wykonanie koncertu Erykah Badu w Szczecinie w dniu 25 marca 2019 r., bez zawarcia umowy z firmą Control Freaq Records, Inc., 1409 S. Lamar str., Pallas, Texas 75215, nie będzie możliwe i taki stan rzeczy ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny. Indywidualne cechy artysty Erykah Badu powodują, że w zaistniałej sytuacji nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez Zamawiającego. Ze względu na zindywidualizowany charakter artysty, wykonanie koncertu przez innego artystę nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Posiadanie przez firmę Control Freaq Records, Inc., 1409 S. Lamar str., Pallas, Texas 75215, wyłącznego prawa do zawierania w imieniu Erykah Badu umów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zawarcia umowy na występ Erykah Badu w Szczecinie w dniu 25 marca 2019 r. w ramach imprezy Szczecin Jazz Festival, powoduje, że wybór innego wykonawcy w celu wykonania koncertu Erykah Badu w Szczecinie w dniu 25 marca 2019 r. nie jest możliwy.

data wygaśnięcia: 2019/02/04


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2019/02/04, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2019/02/04 14:22:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2019/02/04 14:22:52 nowa pozycja