Rozstrzygnięcia

SAA/10/2017 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 500008495-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Szczecińska Agencja Artystyczna: Wykonanie projektu artystycznego pn. „The Voice of Poland pod żaglami” w dniu 6 sierpnia 2017 r. w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 92262-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Szczecińska Agencja Artystyczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27982900000, ul. al. Wojska Polskiego  64, 70-479   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4840017, e-mail sekretariat@saa.pl, faks 91 4840017.
Adres strony internetowej (url): www.saa.pl
Adres profilu nabywcy: www.saa.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.saa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: miejska instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie projektu artystycznego pn. „The Voice of Poland pod żaglami” w dniu 6 sierpnia 2017 r. w Szczecinie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SAA/10/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

wykonanie projektu artystycznego pn. „The Voice of Poland pod żaglami” w dniu 6 sierpnia 2017 r. w Szczecinie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:79952100-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT862029.77
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Rochstar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Wał Miedzeszyński 384, 03-994
Email wykonawcy: info@rochstar.tv
Adres pocztowy: ul.Wał Miedzeszyński 384
Kod pocztowy: 03-994
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 862029.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 862029.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 862029.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dyrektywa 2014/24/UE wprowadziła nowe zasady udzielania zamówień publicznych - na usługi społeczne i inne szczególne usługi (w skrócie „usługi społeczne”). Wykaz usług społecznych stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Usługi społeczne zastąpiły tym samym obowiązujący podział usług na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Problematyka udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi została uregulowana w dziale III w rozdziale 6 (art. 138g - 138t Pzp). Zgodnie z art. 138g ust. 1 pkt 1 Pzp do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi przepisy Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W przypadku zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejsza niż 750 000 euro, przepis art. 138o ust. 1 Pzp wymaga, aby postępowanie było przeprowadzone w sposób określony w art. 138 ust. 2-4 Pzp. Oznacza to, że do zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro przepisy Pzp nie mają zastosowania. Wyjątek stanowią jedynie przepisy Pzp odnoszące się do zasad ustalania wartości zamówienia oraz art. 138o ust. 2-4 Pzp. W konsekwencji zamawiający udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp stosuje własną procedurę, z uwzględnieniem art. 138o ust. 2-4 Pzp. Udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający może stosować instytucje prawa zamówień publicznych oraz procedury wzorując się na trybach: 1) przetargu nieograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy), 2) przetargu publicznego ograniczonego (w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert), 3) negocjacji z ogłoszeniem (wstępna kwalifikacja wykonawców, oferty wstępne, negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaproszenie do składania ofert), 4) dialogu technicznego (wstępna kwalifikacja wykonawców, prowadzenie dialogu w celu porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców i wyboru rozwiązań lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby, zaproszenie do składania ofert). Stosowanie instytucje prawa zamówień publicznych oraz procedury opartej na postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie oznacza, że zamówienie udzielane będzie w trybie przetargu nieograniczonego, do którego stosuje się przepisy Pzp. Analogicznie w przypadku stosowania procedur właściwych dla trybów przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego. Na podstawie art. 138o ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany udzielać zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Na podstawie art. 138o ust. 3 Pzp zamawiający jest obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej) ogłoszenie o zamówieniu, które powinno zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia. Na podstawie art. 138o ust. 4 Pzp niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający jest obowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, a w razie nieudzielenia zamówienia niezwłocznie zamieścić informację o nieudzieleniu zamówienia. Z przepisu art. 138o ust. 2 Pzp nie wynika natomiast bezwzględny obowiązek stosowania procedury konkurencyjnej. Nie sposób bowiem przyjąć, że w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn o obiektywnym charakterze, nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze do opisanego w przedmiocie zamówienia, a sam opis nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zamawiający nie ma prawa do udzielenia zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą. W zaistniałej sytuacji opieranie się na sensie językowym przepisu art. 138o Pzp w jawny sposób kłóciłoby się ze zdrowym rozsądkiem. W takim przypadku zasada pierwszeństwa wykładni językowej w odniesieniu do art. 138o Pzp prowadziłaby do rezultatów absurdalnych (argumentum ad absurdum). Należy zauważyć, że przepis art. 138i ust. 3 Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot, o których mowa w art. 138g ust. 1 Pzp na podstawie art. 62 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Pzp. Przedmiotem zamówienia udzielanego przez Zamawiającego - Szczecińską Agencję Artystyczną jest wykonanie przez Rochstar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 384 - dalej jako „Spółka Rochstar”, „Konkursu Wokalnego The Voice of Poland” - dalej jako „The Voice of Poland”. The Voice of Poland jest polskim programem telewizyjnym emitowanym przez stację telewizyjną TVP2 i adaptacją formatu The Voice. Celem The Voice of Poland jest odkrycie talentów wokalnych z warunkiem ukończenia przez uczestników 15 lat. Format The Voice of Poland posiada unikalną i niepowtarzalną formułę konkursu polegającego na rywalizacji uczestników o tytuł najlepszego głosu w Polsce. Uczestnicy, którzy przejdą eliminacje wstępne, trenowani są i oceniani przez czterech topowych polskich artystów - trenerów. Konkurs ma cztery główne etapy: Precastingi Produkcyjne, Przesłuchania w ciemno, Bitwy oraz Live Shows (odcinki na żywo). Każdy trener wybiera podczas „Przesłuchań w ciemno”, tylko na podstawie głosu, 13 uczestników, których weźmie pod swoją opiekę na pozostały okres trwania konkursu. Podczas odcinków Bitwy trenerzy dzielą swoje drużyny na duety lub tria, z których wybierają po jednym uczestniku. Tylko najlepsze głosy mogą przejść do odcinków na żywo. W odcinkach na żywo, co tydzień, uczestnicy wraz ze swoimi trenerami, konkurują ze sobą śpiewając utwory przedstawiające bardzo różne gatunki muzyczne. W każdym odcinku eliminowane są kolejne osoby z udziału w konkursie. Zwycięzca Konkursu otrzymuje tytuł „The Voice of Poland - Najlepszy Głos” oraz nagrodę w postaci oferty zawarcia kontraktu płytowego z wytwórnią Universal Music Polska Sp. z o.o. W przypadku konkursu The Voice of Poland Zamawiający nie ma żadnego wpływu na jego kształt i przebieg. W zaistniałej sytuacji nie można zatem przyjąć, że istnieje rozsądne (zbliżone, porównywalne) rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze w stosunku do formatu The Voice of Poland, a także, iż formatu (formuła) The Voice of Poland jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia przez zamawiającego. Ponadto konkurs The Voice of Poland może być wykonany wyłącznie przez Spółkę Rochstar - producenta. W związku z powyższym spełnione są również wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp. Specyfika konkursu The Voice of Poland powoduje, że jego wykonania nie można zaliczyć do usług społecznych. Przedmiotem zamówienia nie są bowiem usługi z zakresu sensu stricte organizacji imprezy kulturalnej (CPV: 79952100-3) lub festiwalu (CPV: 79953000-9), tylko usługi rozrywkowe (CPV: 2300000-4) oraz usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne (92340000-6). Gdyby nawet przyjąć, że przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych lub usługi w zakresie organizacji festiwali zaliczane do usług społecznych, Spółka Rochstar pozostaje jedynym wykonawcą (producentem) konkursu The Voice of Poland. Ze względu na ustaloną wartość zamówienia do udzielenia zamówienia na wykonanie projektu artystycznego pn. The Voice of Poland w dniu 6 sierpnia 2017 roku w Szczecinie należy stosować przepisy Pzp właściwe dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

 


data wygaśnięcia: 2017/08/03


udostępnił: Szczecińska Aganecja Artystyczna, wytworzono: 2017/08/03, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, dnia: 2017/08/03 17:27:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/08/03 17:27:12 modyfikacja wartości
Izabella Drzewiecka-Solarek 2017/08/03 17:26:46 nowa pozycja