Rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SAA/1/2018


 

Dotyczy:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy:

SAA/1/2018

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dekorację i branding Miasta Szczecin”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): SAA/1/2018.

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.)

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

Paleta S.C., ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin

 

Wykonawca złożył ofertę, która w toku oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ceny i kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia liczonego od dnia wystawienia przez zamawiającego zlecenia jednostkowego (dalej jako „czas realizacji” - 100 pkt.

 

 1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

 1. Graffiti Studio Jakub Buca, ul. Niedziałkowskiego 18/2, 71-403 Szczecin
  • cena – 57,04 pkt,
  • czas realizacji - 40 pkt;
  • łączna punktacja – 97,04 pkt.
 2. Zapol Sobczyk Spółka Jawna, ul. Piastów 42, 71-062 Szczecin
  • cena – 53,01 pkt,
  • czas realizacji - 40 pkt;
  • łączna punktacja – 93,01 pkt.
 3. Paleta S.C., ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin
  • cena – 60 pkt,
  • czas realizacji - 40 pkt;
  • łączna punktacja – 100 pkt;

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru

 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póź. zm.) - najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 

W postępowaniu nie odrzucono ofert  w żadnej części zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 

Nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy w żadnej części zamówienia.


data wygaśnięcia: 2018/02/05


Załączniki:

udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2018/02/05, odpowiedzialny/a: Tomasz Jaworski, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2018/02/05 11:55:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2018/02/05 11:55:26 nowa pozycja