Rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze oferty SAA/4/2016


Szczecin, dnia 22.02.2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Oznaczenie sprawy:

SAA/4/2016

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Druk i dostawa druków wielkoformatowych

 

 

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:

 

Zapol Sobczyk Spółka Jawna

71-062 Szczecin, al. Piastów 42

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Kryterium oceny ofert jest cena- zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - najkorzystniejszą ofertą jest oferta z najniższą ceną.

 

Wykonawca Zapol Sobczyk Spółka Jawna  złożył ofertę z najniższą ceną, która otrzymała - 100 pkt.

 

  1. Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - „Cena”:

 

  1. Soft Vision Mariusz Rajski, ul. Ustowo 39, 70 – 001 Szczecin
  2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 92,63 pkt

 

  1. Zapol Sobczyk Spółka Jawna ul. Piastów 42,  71 – 062 Szczecin
  2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 100 pkt

 

  1. Optima Usługi Reklamowe Tomasz Nowacki ul. Swobody 7, 70 – 674 Szczecin
  2. punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 92,24 pkt

 


data wygaśnięcia: 2016/02/22


udostępnił: Szczecińska Agencja Artystyczna, wytworzono: 2016/02/22, odpowiedzialny/a: Izabella Drzewiecka-Solarek, wprowadził/a: Iwona Igielska, dnia: 2016/02/22 15:43:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Igielska 2016/02/22 15:43:45 nowa pozycja